close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • STOWARZYSZENIA POLONIJNE

 • 11 lutego 2015

  Niniejsze zestawienie zostało opracowane na podstawie informacji przekazanych Placówce przez zainteresowane stowarzyszenia.

  APULIA

   

  1. Nazwa stowarzyszenia: Stowarzyszenie „Amici Italia – Polonia” (wł. Associazione „Amici Italia – Polonia”)

  Siedziba: Via G. Paisiello 56, 74121 Taranto

  Data założenia: czerwiec  2014r.

  Zarząd:

  Prezes: Joanna Kalinowska

  Z-ca Prezesa: Arcangelo Santamato

  Pozostali członkowie zarządu: Angela Pozzesere, Gaetano Finizio, Luigi Paradiso

  Dane kontaktowe: kom. (0039)388866118, e-mail: amici@onet.pl , blog: http://amici-italia-polonia.blog.pl/

  O stowarzyszeniu:

  Celem stowarzyszenia jest propagowanie polsko-włoskiej wymiany kulturalnej, naukowej i ekonomicznej, pogłębianie wiedzy o Polsce i jej historii i kulturze oraz umacnianie dobrego wizerunku Polski i Polaków na terenie Włoch.

   

  2. Nazwa stowarzyszenia: Apulijskie stowarzyszenie włosko - polskie (wł. Associazione Pugliese Italo Polacca)

  Siedziba: Via dei Mille, 145, 70125 - Bari
  Data założenia: 2016

  Zarząd:

  Prezes: Antonio Mercurio

  Z-ca Prezesa: Aneta Banasik

  Pozostali członkowie zarządu: Piero Antonio Angelilli, Nicolaa Chiricallo

  Dane kontaktowe: kom.(0039)3349800400, (0039)3337371199; email: info@apuliaonline.eu ; strona internetowa: https://assopuglieseitalopolacca.jimdo.com

  O stowarzyszeniu:

  Apulijskie stowarzyszenie włosko – polskie powstało w Bari dzięki staraniom i zaangażowaniu założycieli, przede wszystkim pana Antonia Mercuria i dr Anety Banasik, chcących stworzyć w ten sposób punkt odniesienia dla wszystkich mieszkających w Apulii Polaków. Dzięki wsparciu licznych członków i sympatyków zainteresowanych rozwijaniem tej inicjatywy, stowarzyszenie za główny cel stawia sobie promocję języka i kultury polskiej na terenie Włoch, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Apulia. Stowarzyszenie proponuje różnorodne inicjatywy kulturalne mające na celu przybliżanie i upowszechnianie polskiej kultury wśród obywateli Włoch jak również zachęca dzieci o polskich korzeniach do nauki języka i zachowywania tradycji. Dzięki zaangażowaniu członków profesjonistów chcemy również służyć radą i wsparciem obywatelom polskim przebywającym na terytorium Apulii.

   

   

  KALABRIA

   

  1. Nazwa stowarzyszenia: Związek Polaków w Kalabrii (wł. Associazione dei Polacchi in Calabria)

  Organizacja polonijna zrzeszona w Unii Stowarzyszeń Polsko-Włoskich (UAIP) – od czerwca 2011 r. (członek założyciel), wcześniej w ZPwW; od października 2014 r. jest członkiem założycielem ROP – Rady Oświaty Polonijnej we Włoszech; członek założyciel IWC – International Women’s Club (od 20 lat, zanim powstał ZPwW).

  Siedziba prawna: Via Trapezzoli Sud n. 97, 89134 Reggio Calabria. 

  Siedziba działalności kulturalno-dydaktycznych: Via Cairoli 18, 89133 Reggio Calabria (przy parafii).

  Data założenia: październik 2003

  Zarząd:

  Prezes: Katarzyna Krystyna Gralińska

  Z-ca prezesa: Henryka Julia Oszek

  Sekretarz: Magdalena Ratajewska

  Skarbnik: Barbara Elżbieta Bitner

  Dane kontaktowe: tel. (0039)3389850281, fax. (0039)0965622069 lub (0039)0965624466, email: assopolca@yahoo.it ,

  strona internetowa: ww.associazionepolacchiincalabria.it , fb.: Associazione dei Polacchi in Calabria.

  O stowarzyszeniu:

  Związek Polaków w Kalabrii jest organizacją kulturalno-społeczną, apolityczną i non- profit, działającą w duchu demokracji i wolności.

  Jednym z podstawowych celów organizacji jest promowanie Polski, jej kultury i nauki, budowanie pozytywnego wizerunku Polaka w Kalabrii i w Europie, a także integracja środowiska polonijnego, wieloetnicznego i lokalnego zachowując jednocześnie polską tożsamość. Integracja społeczno-kulturalna Polonii kalabryjskiej we Włoszech następuje przez zacieśnianie więzi instytucjonalnych, kulturalnych, gospodarczych i turystycznych, ma na celu wzbudzanie wśród cudzoziemców zainteresowania i miłości do kultury polskiej oraz budowania relacji partnerskich pomiędzy krajami europejskimi. Od wielu lat organizacja jest reprezentowana przez Prezesa ZPwW w Radzie Terytorialnej Cudzoziemców przy Prefekturze w Reggio Calabria. Jest też oficjalnym przedstawicielem Polonii uznawanym przez wszystkie lokalne instytucje.  

  Kolejnym, bardzo istotnym celem statutowym stowarzyszenia jest promocja kultury i nauki polskiej w szkołach i na uniwersytetach: w ciągu ostatnich lat podpisanych zostało wiele umów o współpracy pomiędzy kalabryjskimi placówkami oświatowymi i ZPwK, na mocy których zorganizowano później seminaria naukowe, wystawy, konkursy i prelekcje. W czerwcu 2008 r. powstała też sekcja polska w Bibliotece Miejskiej.

  Od długiego czasu stowarzyszenie współpracuje z lokalnym oddziałem MIGRANTES. Organizuje również spotkania z okazji tradycyjnych świąt religijnych (polskich, włoskich i innych narodów).

  Od kilku lat ZPwK wprowadził także w parafii przy której działa zwyczaj obchodzenia Mikołajek i Święconki. Poza tym stowarzyszenie celebruje polskie rocznice historyczne i państwowe.

  Na początku 2012 r. Zarząd organizacji wraz z grupą rodziców należących do ZPwK, utworzyli polską świetlicę, która po pół roku działalności przekształciła się w Polską Szkołę Eksperymentalną przy Związku Polaków w Kalabrii – PSE. Placówka jest zarejestrowana w ORPEG oraz w ROP i promuje dwujęzyczność, a także integrację dzieci i młodzieży z polskich i mieszanych rodzin. W szkole pracują dwie nauczycielki, a uczy się obecnie ok. 20 uczniów.

  Wyróżnienia i odznaczenia:

  2008 r. – ZPwK otrzymał prestiżowy medal i dyplom międzynarodowej organizacji „FOYER des ARTISTES".

  2010 r. – Katarzyna Gralińska otrzymała medal, dyplom i legitymację „PRO MEMORIA” za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski.

  2015 r. – Katarzyna Gralińska z rąk Prezydenta RP – Bronisława Komorowskiego -  odebrała dla Unii Stowarzyszeń Polsko-Włoskich flagę polską, jako znak suwerenności państwa, symbol tożsamości oraz wspólnoty narodowej.

   

   

  KAMPANIA

   

  1. Nazwa stowarzyszenia: Stowarzyszenie „Instytut dla Polonii” (wł. Associazione „Istituto per la Polonia”)

  Siedziba: Piazza Garibaldi 73 int. 2, 80142 Napoli

  Data założenia: 2010r.

  Zarząd:

  Prezes: Anna Katarzyna Smolińska

  Z-ca Prezesa: Agnieszka Alicja Folcik

  Sekretarz: Dagmara Luisa Bidańska

  Dane kontaktowe: tel. (0039)0810605346, kom. (0039) 3779731608, e-mail:  info@istitutopolonia.it

  O stowarzyszeniu:

  Stowarzyszenie jest organizacją non –profit.  Jednym z głównych celów organizacji jest promowanie Polski i  polskiej kultury oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Polaka w Kampanii, a także integracja środowiska polonijnego i międzykulturowego.

  „Instytut dla Polonii” udziela również wsparcia społecznego poprzez konsultacje i informacje, kierując Polaków do odpowiednich instytucji.

  Od samego początku swojego istnienia stowarzyszenie działa aktywnie na terytorium regionu Kampanii, współpracując również z lokalnymi władzami.

  Ponadto aktywnie współpracuje z organizacjami polonijnymi na terenie Włoch i Europy. Jest partnerem merytorycznym Stowarzyszenia Wspólnota Polska, włoskiego Stowarzyszenia Cospe, a także założycielem Komitetu „Il mondo nella città’” przy Urzędzie miasta Neapol.

  Ma podpisaną konwencję z Uniwersytetem Orientale w Neapolu, dzięki której studenci uniwersytetu mogą odbyć staż w Stowarzyszeniu.

  Działalność stowarzyszenia skierowana jest do różnych grup społecznych: od dzieci polonijnych, poprzez  osoby tymczasowo pracujące w Kampanii, aż po rodziny zamieszkałe na stałe w Neapolu i okolicach.

  „Instytut dla Polonii” organizuje imprezy integracyjne, festyny z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, świąteczne spotkania polonijne połączone z przedstawieniem w wykonaniu dzieci, jak i osób dorosłych. Przy każdym takim spotkaniu dzieci otrzymują drobne prezenty ufundowane przez Stowarzyszenie. Sporadycznie organizuje także okazjonalne spotkania polonijne w formie wieczoru tanecznego z polską muzyką -  np. w Karnawale i na Andrzejki.

  Organizacja promuje jednodniowe wycieczki krajoznawcze z polskim przewodnikiem i jest inicjatorem i pomysłodawcą cyklu wycieczek „Zobacz, gdzie mieszkasz”, mających na celu promowanie regionu. Prowadzi też niedzielne wycieczki dla kobiet pracujących w trybie całodobowym, proponując je jako alternatywę na spędzenie dnia wolnego.

  Jedną z podstawowych działalności „Instytutu dla Polonii”  jest promocja edukacji dzieci polonijnych poprzez realizację projektu  „Sobotnia Szkoła Kultury i Języka Polskiego” (od 2011 r.). Szkoła powstała jako odpowiedź na potrzeby rodzin polonijnych z dziećmi zamieszkałych w  rejonie Kampanii, a zwłaszcza w  Neapolu i okolicach. Placówka funkcjonuje od 4 do 5 dni w miesiącu (w każdą sobotę)  w godzinach od 15.00 do 18.00 przez 10 miesięcy w roku. Personel szkoły tworzy grupa czterech nauczycieli: trzech z wykształceniem kierunkowym wyższym magisterskim, w tym logopeda.  Są oni  wspierani  przez  mediatora kulturowego. Założycielkami i koordynatorami  projektu są Anna Smolińska i Agnieszka Folcik.  Aktualnie w projekcie uczestniczy 43 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym .

  Stowarzyszenie jest promotorem pierwszych szkoleń metodycznych dla nauczycieli polonijnych we Włoszech. Na swoim koncie ma zorganizowanie w 2015 r. Pierwszej Konferencji Metodycznej Nauczycieli Polonijnych we Włoszech, mającej na celu zintegrowanie środowiska nauczycielskiego oraz pierwszych warsztatów metodycznych w Neapolu. Stowarzyszenie jest członkiem założycielem Rady Oświaty Polonijnej we Włoszech.

   

  2. Nazwa stowarzyszenia: Stowarzyszenie Przyjaźni i Współpracy Polsko-Włoskiej w Kampanii - ACAIP (wł. Associazione per la Cooperazione e Amicizia Italo-Polacca in Campania)

  Organizacja polonijna zrzeszona w Związku Polaków we Włoszech

  Siedziba: Via Giuseppe  Ammendola 8, San Giuseppe Vesuviano (NA)

  Data założenia: 25 marca 1995r.

  Zarząd:

  Prezes: Jolanta Barbara Traczyk

  Z-ca Prezesa : Valerio Soviero

  Sekretarz : Paweł Adam Szczukiewicz

  Skarbnik : Malgorzata Nycz

  Dane kontaktowe: tel. (0039)0815291765, kom. (0039)3403547327, e-mail: acaip@hotmail.it , fb-acaip

  O stowarzyszeniu:

  Celem Stowarzyszenia jest tworzenie więzi miedzy osobami polskiego pochodzenia i przyczynianie się do rozwoju dorobku narodów Europy poprzez promocję działalności kulturalnej, ekonomicznej, handlowej, przemysłowej, rzemieślniczej, artystycznej i turystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem  kontaktów włosko-polskich, a także stwarzanie dostępu do poradnictwa prawnego i opieki medycznej obywatelom polskim przebywającym we Włoszech. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie organizuje, m.in., spotkania promocyjne, konferencje, koncerty i wystawy artystyczne. Prowadzi działalność na rzecz upowszechniania prasy i wydawnictw o charakterze gospodarczym i kulturalnym, a także bibliotekę i ośrodek dokumentacji. Współpracuje z organizacjami międzynarodowymi. Wspiera badania nad aspektami technicznymi, prawnymi i administracyjnymi wymiany informacji pomiędzy w/w krajami oraz prowadzi działania wspomagające dla osiągnięcia wyznaczonych celów. Przywiązuje dużą rolę do promowania Polski jako kraju nowoczesnego, a zarazem bogatego w tradycję i historię. Stowarzyszenie nie ma celów zarobkowych i jest apolityczne.

   

  3. Nazwa stowarzyszenia: Stowarzyszenie Polsko-Włoskie "Orzeł Biały" (wł. Associazione Polacco-Italiana „Aquila Bianca”)

  Siedziba: Viale della Repubblica 50, 84047 Capaccio Paestum (SA)

  Data założenia: 4 października 2014r.

  Zarząd:

  Prezes: Anna Elżbieta Kotecka

  Z-ca Prezesa: Justyna Hanna Kowalczyk

  Sekretarz-Skarbnik: Wioletta Czesława Błaszczak

  Dane kontaktowe: kom. (0039)3802626094, e-mail: orzel.bialy2014@tiscali.it , e-mail: a.kotecka@tiscali.it

  O stowarzyszeniu:

  Stowarzyszenie polsko-włoskie "Orzeł Biały" jest organizacją non profit, założoną przez Polaków z okolic Salerno. Organizacja powstała z potrzeby stworzenia wspólnego miejsca spotkań dla rodaków i ich rodzin zamieszkałych w okolicach Salerno. Działania stowarzyszenia skierowane są do rodzin polskich i mieszanych w celu tworzenia i umacniania więzi pomiędzy Polakami. Pragnie również rozwijać i umacniać poczucie tożsamości i świadomości narodowej wśród Polaków, a w szczególności wśród dzieci, poprzez wspólne kultywowanie tradycji, kultury i języka polskiego. Chce dbać o dobre imię Polski i Polaków, poprzez współpracę z miejscowymi władzami oraz instytucjami, jak i również z tutejszymi organizacjami polskimi, dążąc do integracji wielokulturowej Polaków we Włoszech.

  Stowarzyszenie realizuje swoje działania poprzez:

  - kursy, warsztaty i szkolenia dla dzieci i dorosłych;

  - powołanie do działalności Sobotniej Szkoły Języka i Kultury polskiej dla dzieci;

  - wystawy i spotkania, z udziałem artystów;

  - szkolenia i warsztaty public relations oraz media relations;

  - organizowanie i wspieranie inicjatyw promujących polską kulturę, język i tradycję;

  - współpracę i działania z przedstawicielami mediów z Polski i Włoch;

  - kursy językowe (język polski, włoski, angielski i inne);

  - Klub Kina Polskiego;

  - pomoc administracyjno-prawną;

  - działania socjalne, m.in. pomoc w integracji społecznej i zawodowej poprzez kursy i szkolenia;

  - promocję polskiej kultury i tradycji.

  Od kwietnia 2015 r. stowarzyszenie prowadzi też, pod patronatem Urzędu Gminy Capaccio, punkt porad i informacji dla cudzoziemców - Sportello per immigrati "Quo Vadis". Mieści się on w bibliotece miejskiej przy Piazza Santini w Capaccio i przyjmuje interesantów we wtorki w godz. 15.00 – 18.00. Można tu uzyskać informacje na temat pobytu we Włoszech, szkolnictwa oraz służby zdrowia, a także konkretne wsparcie przy załatwianiu urzędowych formalności, dzięki obecności mediatora. Poradnictwo jest bezpłatne.

   

  4. Nazwa stowarzyszenia: Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Salerno i Prowincji A.I.P.SA.P (wł. Associazione Italo-Polacca di Salerno e Provincia)

  Siedziba: Via Malche 28 d, 84090 Giffoni Sei Casali (SA)

  Data założenia: 2011r.

  Zarząd:

  Prezes: Ewa Widak

  Z-ca Prezesa: Anna Malus, Maria Matras

  Sekretarz: Claudio Vasallo

  Skarbnik: Gerardo Figliolia

  Doradcy: Krystyna Baranowska, Dorota Małgorzata Michalak

  Dane kontaktowe: tel. kom (0039) 3318841895, e-mail: aipsap@libero.it , ewawidak@libero.it

  O stowarzyszeniu:

  Stowarzyszenie zrzesza rodziny polsko-włoskie z Salerno i prowincji. Jego celem jest łączenie Polaków i rodzin polsko-włoskich zamieszkałych w okręgu działalności organizacji, a także krzewienie kultury i tradycji polskich, promowanie informacji dotyczących wielowiekowych więzi pomiędzy Polską i Włochami, dbanie o pozytywny wizerunek Polski oraz umacnianie poczucia tożsamości narodowej u dzieci z rodzin polskich i mieszanych. Stowarzyszenie uczestniczy ponadto w akcjach i projektach, które mają na celu promocję integracji i pokojowego współistnienia w społeczeństwie międzykulturowym.

  Od początku swojej działalności organizacja współpracuje z Wydziałem Konsularnym Ambasady RP w Rzymie i Konsulatem Honorowym RP w Regionie Campania oraz z lokalnymi instytucjami i organizacjami (np. z: Comune di Salerno, Provincia di Salerno, Ufficio Migrantes, Missionari Saveriani) a także ze stowarzyszeniem emigrantów w Salerno oraz innymi urzędami miast, gmin i szkołami.

  Wśród zorganizowanych dotychczas inicjatyw wyróżniały się m.in.: prezentacje książek i spotkania z autorami (z Roberto Maria Polce – przy okazji promocji publikacji „Polonia: usi, costumi e tradizioni” i z Angelą Campanella – promującą „Bona Sforza. Duchessa di Bari, Regina di Polonia), a także wystawy (“Dziesięciolecie Solidarności: 1979/1989”, “Za naszą  i  waszą wolność”, „Maria Skłodowska Curie. Una vita per la scienza”), mini koncerty muzyki lirycznej kompozytorów polskich oraz warsztaty rodzinne „Poznajemy Polskę”.

  Od początku działalności stowarzyszenie zajmuje się ponadto prowadzeniem spotkań dla dzieci i rodziców: organizowane są okazjonalne zabawy (np. mikołajki), pikniki, warsztaty rodzinne i obchodzony jest Dzień Dziecka. Warsztaty mają na celu zbliżenie dzieci polskiego pochodzenia do języka, kultury i historii, poprzez zabawy oraz prace plastyczno-techniczne. Rodzicom dają one natomiast możliwość wymiany doświadczeń i pomysłów, są pomocne w wychowaniu własnych pociech w środowisku dwujęzycznym.

  Do niedawna przy stowarzyszeniu działała grupa dydaktyczna dla dzieci, która od 2015 r. przekształciła się w Szkołę Kultury i Języka Polskiego o nazwie „Antoś Polak mały”. Zajęcia cieszą sie wielkim zainteresowaniem tak u dzieci jak i u rodziców. Nauka odbywa się w trzech grupach, aby ułatwić udział w lekcjach dzieciom w różnym wieku i na różnym poziomie zaawansowania.

   

   

  LACJUM

   

  1. Nazwa stowarzyszenia: Stowarzyszenie Kulturalne „INSIEME” (wł. Associazione Culturale „INSIEME”)

  Siedziba: Corso Costituente 33, 00040 Rocca di Papa (RM)

  Data założenia: grudzień 2007r.

  Zarząd:

  Prezes: Bożena Wróblewska

  Z-ca Prezesa: Edyta Felsztyńska

  Sekretarz : Cristina Dobrescu

  Dane kontaktowe: tel. (0039)3389245961, e-mail: bosca5@wp.pl

  O stowarzyszeniu:

  Główne cele Stowarzyszenia „INSIEME” to: integracja Polaków i innych narodowości  na terytorium Włoch; promowanie Polski oraz podtrzymywanie tradycji narodowych (organizacja m.in. następujących spotkań okolicznościowych: Andrzejki, opłatek polski, Sylwester, karnawał, zjazdy Polonii europejskiej), dbanie o dobre imię  Polski i Polaków  oraz  wzajemna pomoc  w trudnych sytuacjach życiowych (organizacja akcji charytatywnych).

   

  2. Nazwa stowarzyszenia: Stowarzyszenie Kulturalne Mojabancarella (wł. Associazione Culturale Mojabancarella)

  Siedziba: Rzym

  Data założenia: 21/06/2015

  Zarząd:

  Prezes: Alicja Kołtunowicz;

  Z-ca Prezesa: Piotr Kołtunowicz

  Sekretarz: Małgorzata Telakowska

  Dane kontaktowe: tel. +39 329 2428 619; e-mail. kontakt@mojabancarella.com

  O stowarzyszeniu:

  Stowarzyszenie Kulturalne Mojabancarella jest organizacją non –profit.  Jednym z głównych celów organizacji jest promowanie Polski i polskiej szeroko rozumianej kultury, sztuki, tradycji, kreowanie pozytywnego wizerunku Polaka, integracja środowisk polonijnych poprzez organizację różnego rodzaju imprez polonijnych oraz pozostałych inicjatyw, które służą wyżej wymienionym celom.

  Od samego początku swojej działalności Stowarzyszenie Mojabancarella przy współpracy ze Stowarzyszeniem Videopyja, tworzy projekt „Nasza Polonia”. Z kamerą video jesteśmy obecni na wielu imprezach organizowanych przez Polonię na terenie Włoch, Polski czy Europy. Dzięki tej inicjatywie powstaje swoista kronika polonijna.

  Założeniem Stowarzyszenia jest również rozpowszechnianie kultury polskiej wykorzystując do tego dorobek obecnej techniki taki jak np. Internet, media społecznościowe, prowadzenie portalu polonijnego „Mojabancarella” czy realizacja materiału video.

  Stowarzyszenie Kulturalne Mojabancarella jest inicjatorem i współorganizatorem Dni Polskich, akcji charytatywnych, promowania młodych polskich artystów itd.

   

  3. Nazwa stowarzyszenia: Stowarzyszenie Nauczycieli Języka i Kultury Polskiej w Rzymie (wł. Associazione  degli Insegnanti di Lingua e Cultura Polacca a Roma)

  Siedziba:

  Data założenia: marzec 2011r.

  Zarząd:

  Prezes : Danuta Stryjak

  Dane kontaktowe: email: snjikp@gmail.com ;

  kontakt w sprawie przedszkola: przedszkolerzym@gmail.com ;

  kontakt w sprawie kursów językowych: linguapolaccaaroma@gmail.com lub  snjikp@gmail.com lub szkolarzym@gmail.com ;

  fb: https://www.facebook.com/jezykpolskiwrzymie?ref=hl

  O stowarzyszeniu:

  Stowarzyszenie zajmuje się propagowaniem języka i kultury polskiej w środowisku polskim we Włoszech oraz wspieraniem i szkoleniem nauczycieli pracujących z dziećmi i dorosłymi . Jednym z głównych zadań stowarzyszenia jest promocja wielojęzyczności. Jednostka prowadzi od czterech lat w Rzymie i okolicach polskie przedszkola oraz kursy języka polskiego jako obcego dla dzieci na poziomie A1 – A2  i dla dorosłych na wszystkich poziomach zaawansowania. Uczestnikami zajęć przedszkolnych są zarówno dzieci obywateli polskich mieszkających w Rzymie, jak i dzieci wywodzące się z rodzin mieszanych, polsko-włoskich, polsko-czeskich, polsko-amerykańskich. Kursy języka polskiego jako obcego adresowane są do wszystkich chętnych. Zajęcia prowadzą członkowie stowarzyszenia, nauczyciele mocno zaangażowani w uczenie dzieci dwujęzycznych, stale podnoszący swoje kwalifikacje, nie tylko w zakresie języka polskiego ale również uczenia języka polskiego jako obcego, nauczania dzieci wielojęzycznych i nauczania dorosłych. 

  Stowarzyszenie organizuje kursy, warsztaty i konferencje naukowe poświęcone metodyce nauczania języka i kultury polskiej, kształtowaniu tożsamości narodowej oraz wielojęzyczności. Współpracujemy ściśle z SPK w Rzymie, starając się o urozmaicenie i poszerzenie jej oferty. Stowarzyszenie jest członkiem założycielem Rady Oświaty Polonijnej we Włoszech.

   

  4. Nazwa stowarzyszenia: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Le Rondini” (wł. Associazione di Promozione Sociale e Culturale „Le Rondini”)

  Organizacja polonijna zrzeszona w Związku Polaków we Włoszech

  Siedziba: Piazza E. Baroni 12, 00121 Roma

  Data założenia: 29 czerwca 2010r.

  Zarząd:

  Prezes: Iwona Bigos

  Z-ca Prezesa: Marlena Maria Bigos

  Sekretarz i Skarbnik: Renata Kobendzowska

  Dane kontaktowe: tel. (0039)3470852579, e-mail: associazioneclerondini@hotmail.it , e-mail: infolerondini@libero.it , strona internetowa: assoculturalerondini.blogspot.com

  O stowarzyszeniu:

  Głównym celem działalności organizacji jest promocja Polski na terenie Rzymu, a w szczególności rozpowszechnianie wśród mieszkańców miasta elementów szeroko rozumianej kultury, sztuki, tradycji i historii Polski, a także przekazanie informacji na temat współczesnej Polski oraz zwrócenie uwagi na wkład wybitnych Polaków w kulturę światową. Stowarzyszenie organizuje ponadto następujące inicjatywy dla Polonii rzymskiej: konkursy podtrzymujące polskie tradycje i obyczaje, warsztaty dla dzieci i osób dorosłych, akcje "Narodowe Czytanie", "Cała Polska czyta dzieciom" (na terenie Rzymu), a także inne akcje społeczne i charytatywne. Organizacja prowadzi również działalność mającą na celu profilaktykę oraz zwrócenie uwagi na stan zdrowia Polaków przebywających w Rzymie poprzez organizację: Światowego Dnia Walki z Cukrzycą,  Światowych Dni Zdrowia, Polskiej Drużyny w Race for the Cure Roma -"Marsz Różowej Wstążki".

   

  5. Nazwa stowarzyszenia: Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Rzymie – AIPRO (wł. Associazione Italo-Polacca di Roma)

  Organizacja polonijna zrzeszona w Związku Polaków we Włoszech

  Siedziba:

  Data założenia: 29 stycznia 1997r.

  Zarząd:

  Prezes: Ijola Hornziel Martinelli

  Z-ca Prezesa: Barbara Janowicz

  Sekretarz: Wojciech Janikowski

  Skarbnik: Aldo Terrusi

  Pozostali członkowie zarządu: Hieronim Fokciński, Adam Gadomski, Wanda Gasperowicz, Krystyna Jabłońska, Anna Klimkiewicz, Stanisław Morawski, Elzbieta Paszkowska, Urszula Stefańska

  Dane kontaktowe: e-mail: aipro@libero.it

  O stowarzyszeniu:

  Założycielami stowarzyszenia AIPRO byli Polacy i ich włoscy przyjaciele. Wśród członków założycieli należy podkreślić kombatantów II Wojny Światowej: Mieczysława Borysowicza oraz Józefa Natansona.  AIPRO jest Stowarzyszeniem o charakterze kulturalnym, w skład którego wchodzą Polacy tzw. „starej emigracji” - z okresu II Wojny światowej i powojennej, jak i również z ostatnich fal emigracyjnych, a także rodziny włosko-polskie oraz przyjaciele włoscy zainteresowani polską kulturą.

  AIPRO nawiązuje do licznych związków, jakie łączą od  wieków narody polski i włoski, do tradycji i pamięci wspólnych walk o niepodległość, wolność i demokrację.

  Nawiązując do wspólnych ideałów i do zacieśniającej się coraz bardziej współpracy w ramach Unii Europejskiej, stowarzyszenie stawia sobie za główny cel pogłębianie stosunków włosko-polskich w różnych dziedzinach, poprzez rozpowszechnianie w środowisku włoskim polskiego dorobku historyczno-kulturalnego, jak również wspierając obywateli polskich w  czynnej współpracy z włoskim społeczeństwem.

  Stowarzyszenie w sposób szczególny troszczy się o zachowanie pamięci o polskich żołnierzach, którzy walczyli i zginęli na ziemi włoskiej. W tym celu organizujemy konferencje o charakterze informacyjno-kulturalnym, promocje książek, koncerty muzyki polskiej, spotkania naukowe oraz wystawy.

   

  6. Nazwa stowarzyszenia: Stowarzyszenie Kulturalne Videopyja (wł. Associazione Culturale Videopyja)

  Siedziba: Pomezia

  Data założenia: 18/06/2015

  Zarząd:

  Prezes: Jacek Pydyn;

  Z-ca Prezesa: Lucyna Pydyn;

  Sekretarz: Damian Jurgowian

  Dane kontaktowe: tel. + 39 348 881 3548; e-mail. info@videopyja.com

  O stowarzyszeniu:

  Stowarzyszenie Kulturalne Videopyja jest organizacją non –profit.  Jednym z głównych celów organizacji jest promowanie Polski i polskiej szeroko rozumianej kultury, sztuki, tradycji, kreowanie pozytywnego wizerunku Polaka, integracja środowisk polonijnych poprzez organizację różnego rodzaju imprez polonijnych oraz pozostałych inicjatyw, które służą wyżej wymienionym celom.

  Założeniem Stowarzyszenia jest również rozpowszechnianie kultury polskiej wykorzystując do tego dorobek obecnej techniki taki jak np. Internet, media społecznościowe, prowadzenie portalu polonijnego czy realizacja materiału video.

  Od samego początku swojej działalności Stowarzyszenie Videopyja, przy współpracy ze Stowarzyszeniem Mojabancarella tworzy projekt „Nasza Polonia”. Jesteśmy obecni z kamerą na wielu imprezach organizowanych przez Polonię na terenie Włoch, Polski czy Europy. Dzięki tej inicjatywie powstaje swoista kronika polonijna.

  Stowarzyszenie Kulturalne Videopyja jest współorganizatorem Dni Polskich, akcji charytatywnych, oraz promotorem młodych, polskich artystów.

   

   

  MARCHE

   

  1. Nazwa stowarzyszenia: Stowarzyszenie Włosko-Polskie Nowe w Marche (wł. Associazione Italo-Polacca Nuova delle Marche)

  Organizacja polonijna zrzeszona w Związku Polaków we Włoszech

  Siedziba: Senigallia (AN), Via del Camposanto Vecchio n. 49, Villa Kierbedz. Siedziba operacyjna w Ankonie, Via Montebello 58 A.

  Data założenia: 1999r. Odnowione w 2016 r.

  Zarząd:

  Prezes: Maria Teresa Bulhak-Jelski

  Doradcy:

  Wróblewska Agata

  Repetto Eugenia

  Radożycka Maria Aleksandra 

  Perkins Robin 

  Dane kontaktowe: e-mail aipmarche@gmail.com

  Strona Facebook: Associazione Italo Polacca Nuova delle Marche

  O stowarzyszeniu:

  "Stowarzyszenie opiera swoją działalność na niezliczonych więziach istniejących od wieków między narodem polskim i włoskim, na tradycjach obu krajów i pamięci wspólnych walk wyzwoleńczych i niepodległościowych. Zgodnie z tą ideą oraz perspektywą coraz bardziej zjednoczonej Europy, Stowarzyszenie stawia sobie za cel pogłębianie i umacnianie tych więzi w wielu obszarach, rozpowszechniając wśród społeczeństwa włoskiego wiedzę o dziedzictwie historycznym i kulturalnym Polski, oraz sprzyjając coraz żywszemu i pełniejszemu uczestnictwu Polaków we włoskim życiu społeczno – kulturalnym." 

   

   

  MOLISE

  1. Nazwa stowarzyszenia:  Stowarzyszenie Polsko-Włoskie "Ponti di Kultura"

  Siedziba: 86039 Termoli (CB), Via Panama 30/R

  Data założenia: 28.10.2017

  Zarząd:

  Prezes: Marta Martino

  Z-ca Prezesa: Chiara Martino

  Sekretarz: Dagmara Sobolewska

  Dane kontaktowe:  tel.+393459140329; e-mail: pontidikultura@gmail.com; Strona fb: Associazione Ponti di Kultura
   

  O stowarzyszeniu:
  Głównym celem Stowarzyszenia jest stworzenie ducha przyjaźni pomiędzy narodami, a przede wszystkim między Polską i Włochami, biorąc pod uwagę pochodzenie założycieli Stowarzyszenia.
  Stowarzyszenie chce uczestniczyć w budowaniu coraz bliższej i otwartej Europy na świecie, połączonej różnorodnością kulturową, rozwijając tym samym obywatelstwo Unii Europejskiej. Ma ponadto na celu: rozwijanie tożsamości europejskiej opartej na wspólnych wartościach, historii i kulturze; promowanie poczucia przynależności do Unii Europejskiej wśród obywateli unijnych; promowanie tolerancji i wzajemnego zrozumienia obywateli europejskich, poszanowanie i poprawę różnorodności kulturowej i językowej, łączenie ludzi z lokalnych społeczności głównie Polski i Włoch, by dzielili się doświadczeniami, opiniami i wartościami; promowanie inicjatyw, debat, wartości historycznych i kulturowych.
  Priorytetem Stowarzyszenia jest podnoszenie świadomości o kulturze europejskiej. Ma to na celu zachęcanie do rozważenia kwestii kulturowych, budowy i przyszłości Unii Europejskiej. Stowarzyszenie chce dać młodym ludziom poczucie aktywnego obywatelstwa, solidarności, zaangażowania w budowę "szczęśliwej" i "bogatej" przyszłości.  

   

   

  SARDYNIA

   

  1. Nazwa stowarzyszenia: Polsko-Sardyńskie Stowarzyszenie Kulturalne "Orzeł Biały" (wł. Associazione Culturale Polacco Sarda "Aquila Bianca")

  Siedziba: Carbonia

  Data założenia: 24 kwietnia 2015r.

  Zarząd:

  Prezes: Dagmara Górska

  Z-ca Prezesa: Anna Szarzyńska

  Sekretarz: Antonio Diamanti

  Dane kontaktowe: tel.+39 328 9197860, e-mail: ass.aquilabianca@gmail.com

  O stowarzyszeniu:

  Stowarzyszenie zajmuje się promocją kultury i tradycji polskich i sardyńskich.

   

   

  SYCYLIA

   

  1. Nazwa stowarzyszenia: Stowarzyszenie Kulturalne Polsko-Włoskie "Wspólna Europa" (wł. Associazione Culturale Polacco-Italiana „Europa Condivisa”)

  Siedziba: Via Cipressi 198, 90134 Palermo

  Data założenia: 25 lipca 2013r.

  Zarząd:

  Prezes: Beata Elżbieta Kowalczyk

  Z-ca Prezesa: Patrycja Stefanek

  Skarbnik i Sekretarz: Katarzyna Zając 

  Dane kontaktowe: tel. (0039)3208577810, e-mail: wspolna.europa@virgilio.it

  O stowarzyszeniu:

  Stowarzyszenie kulturalne "Europa Condivisa - Wspólna Europa"  jest organizacją społeczno-kulturalną, apolityczną i bezdochodową, działającą w duchu demokracji i wolności.

  Głównym celem Stowarzyszenia jest ochrona i propagowanie kultury polskiej oraz języka polskiego za granicą, a w szczególności we Włoszech, ożywiając duchowe i społeczne więzi pomiędzy rodakami na obczyźnie, a także utrzymując zawsze żywą miłość do Ojczyzny i podkreślając polską tożsamość.

  Integracja społeczno-kulturalna Polaków we Włoszech, promowanie i zacieśnianie więzi instytucjonalnych, kulturalnych, gospodarczych i turystycznych pomiędzy Polską a Włochami ma na celu wzbudzenie wśród cudzoziemców miłości do kultury polskiej oraz rozwinięcie kontaktów i rozbudowanie relacji partnerskich pomiędzy krajami europejskimi. 

  Wśród rozmaitych inicjatyw kulturalnych które promujemy, szczególną uwagę poświęcamy na:  spotkania, koncerty, wystawy, konferencje, manifestacje kulturalne oraz celebracje rocznic historycznych i polskich tradycji świątecznych.

  Kolejnym ważnym zadaniem Stowarzyszenia jest rozwijanie znajomości języka polskiego i wiedzy o Polsce wśród dzieci polskich i polskiego pochodzenia na Sycylii. W tym właśnie celu  od stycznia 2014 r. Stowarzyszenie zaczęło organizować spotkania  polskich dzieci w Palermo,  które przekształciły się następnie w  Sobotnią Szkołę Kultury i Języka Polskiego. Regularne zajęcia dydaktyczne z języka polskiego  pozwalają dzieciom rozwinąć umiejętności posługiwania się językiem  polskim w mowie i w piśmie oraz  doskonalić ich ogólną sprawność językową.

   

   

  TOSKANIA

   

  1. Nazwa stowarzyszenia: Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Toskanii (wł. Associazione Culturale Italo-Polacca in Toscana)

  Organizacja polonijna zrzeszona w Związku Polaków we Włoszech

  Siedziba: Sesto Fiorentino

  Data założenia: 25 listopada 1997r.

  Zarząd:

  Prezes:  Maria Gratkowska

  Z-ca Prezesa: Halina Lorenc

  Pozostali członkowie zarządu: Jola Szadkowska, Krystyna Marynowicz, Elżbieta Giedrojć-Juraha,  Anna Nowak, Jola Tałaj

  Dane kontaktowe: email: info@polonia-toscana.eu , strona internetowa: www.polonia-toscana.eu ,

  Fb: www.facebook.com/pages/Associazione-Culturale-Italo-Polacca-in-Toscana/226823077442291

  O stowarzyszeniu:

  Głównym celem stowarzyszenia jest rozpowszechnianie wiedzy o Polsce, o polskiej kulturze, historii oraz tradycjach ludowych. Jest też ono punktem odniesienia dla Polaków mieszkających na stałe oraz przebywających tymczasowo w Toskanii oraz dla osób, które żywią zainteresowanie dla polskiej kultury.

  W ostatnich 17 latach swego istnienia, stowarzyszenie zorganizowało oraz brało udział w organizacji najróżniejszych wydarzeń kulturalnych we Florencji i w Sesto Fiorentino: m.in. koncertów, wystaw, konferencji, odczytów poezji, projekcji filmów, prezentacji książek i odsłonięć tablic pamiątkowych, a wśród nich:

  • dwóch wystaw bibliograficznych w Centralnej Bibliotece Narodowej we Florencji: w 1997r. o Wisławie Szymborskiej, a w 1998r. “Adam Mickiewicz w Toskanii”; oraz wystawy sztuki współczesnej: „Siedmiu Polskich Artystów w Toskanii” w 2007 r.

  • tablic pamiątkowych ku uczczeniu pamięci wybitnych Polaków, którzy żyli we Florencji, m.in. Władysława S. Reymonta (2000r.), Stanisława Brzozowskiego (2011r.) oraz Antonia Corazziego, włoskiego architekta z XIX w., autora wielu projektów zrealizowanych w Polsce (2004r.). Stowarzyszenie opiekuje się ponadto nagrobkiem Stanisława Brzozowskiego.

  • prezentacji książek: Polacy we Florencji, zredagowanej przez L. Bernardiniego (2005r.) i Polonia Mon Amour, autorstwa Andrei i Paola Morawskich (2007r.), a także tłumaczeń różnych książek polskich autorów.

  • koncertów muzyki Fryderyka Chopina oraz innych polskich kompozytorów, ostatni miał miejsce w  2012r., przy okazji wizyty we Florencji Krzysztofa Pendereckiego oraz odebrania przez niego nagrody Nuovi Eventi Musicali NEM (Nowe Wydarzenia Muzyczne).

  • i spotkań poetyckich, np. “Ad alcuni piace la Poesia” (Niektórzy lubią Poezję) - wieczór poświęcony Wisławie Szymborskiej z odczytaniem poezji i wyświetleniem filmu dokumentalnego o życiu poetki; oraz spotkanie z Marco Vanchettim, tłumaczem, który czytał dzieciom własne tłumaczenia poezji Juliana Tuwima (w Bibliotece Publicznej Urzędu Miasta Sesto Fiorentino, w 2013 r.).

   

  2. Nazwa stowarzyszenia: Stowarzyszenie Polaków Chrześcijan w Arezzo (wł. Associazione dei Polacchi Cristiani di Arezzo)

  Organizacja polonijna zrzeszona w Związku Polaków we Włoszech

  Siedziba: Parrocchia S. Cuore, Via Michelangelo da Caravaggio 1, 52100 Arezzo

  Data założenia: 2003r.

  Zarząd:

  Prezes: Robert Knapczyk

  Z-ca prezesa: Jolanta Skowrońska

  Sekretarz: Marzena Stępień, Małgorzata Zabłocka

  Skarbnik: Mariusz Szczygieł

  Dane kontaktowe: e-mail: knapan3@gmail.com

  O stowarzyszeniu:

  Wśród głównych zadań oraz celów działalności Stowarzyszenia wymienić należy następujące:

  - Patriotyczne: pogłębianie świadomości patriotycznej miejscowej Polonii w związku z polskimi świętami.

  - Emigracyjne: poprzez działalność organizacji przy Associazione Migrantes oraz pomoc w rozwiązywaniu spraw cudzoziemców.

  - Oświatowe: prowadzenie działalności niewielkiej szkoły polskiej oraz biblioteki z literaturą skierowaną do miejscowej Polonii.

  - Kulturowe: organizacja wystaw, koncertów oraz spotkań okolicznościowych.

  - Religijne: organizacja spotkań i festynów z okazji tradycyjnych świąt religijnych, a także niedzielnej Mszy św.

  - Promocji kultury polskiej: organizowanie wystaw o polskiej kulturze i sztuce oraz promocja miejscowych artystów polskich.

   

  3. Nazwa stowarzyszenia: Stowarzyszenie włosko-polskie "Pro Polonia"

  (wł. Associazione italo-polacca "Pro Polonia")

  Siedziba: Via di Valdibrana 129, 51100 Pistoia (PT) 

  Data założenia: 15.02.2017

  Zarząd:

  Prezes: Aleksandra Karolina Król

  Z-ca Prezesa: Agnieszka Barbara Gorzkowska

  Pozostali członkowie zarządu: Anna Małgorzata Traczewska

  Dane kontaktowe: tel.: (0039)3473848890, email: polacywewloszech@gmail.com, strona www: www.polacywewloszech.com

  O stowarzyszeniu:

  Stowarzyszenie ma na celu promocję Polski we Włoszech i poszerzanie współpracy Włochów z Polakami, propagowanie polskiego dziedzictwa kulturowego we Włoszech oraz pomoc i wsparcie dla:

  - redakcji portalu polonijnego Polacy we Włoszech, redagowanego przez grupę wolontariuszy;

  - szkół polonijnych we Włoszech, które promują dwujęzyczność i dwukulturowość oraz przekazują polskie tradycje nowym pokoleniom;

  - polskich artystów, pisarzy, poetów, blogerów, nauczycieli, profesjonalistów, itd., mieszkających we Włoszech, poprzez organizację wystaw, wernisaży, recitali i koncertów.

   

  UMBRIA

   

  1. Nazwa stowarzyszenia: Stowarzyszenie Comunita' Polacca (wł. Associazione Comunita' Polacca)

  Organizacja polonijna zrzeszona w Związku Polaków we Włoszech

  Siedziba: Viale A. Manzoni 3 A, 05100 Terni 

  Data założenia: 2 lipca 2008 r.

  Zarząd:

  Prezes: Anna Grabowska

  Z-ca Prezesa: Alicja Krystyna Bacal

  Skarbnik: Henryka Lewandowska

  Pozostali członkowie zarządu: Lucyna Pydyn, Stanisława Wawro

  Dane kontaktowe: tel. (0039)3405491130, email: comunitapolaccaaterni@live.it, fb: Comunita' Polacca Terni

  O stowarzyszeniu:

  Celem stowarzyszenia jest jednoczenie Polaków w regionie, wzajemna pomoc, organizacja wspólnych spotkań oraz promowanie polskiej kultury i polskich obyczajów. Organizacja zrzesza przede wszystkim Polki pracujące we włoskich rodzinach, wspierając je w przypadku problemów w pracy czy też nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Członkinie stowarzyszenia pracują czynnie, by przybliżyć polską kulturę Włochom oraz innym obcokrajowcom. W tym celu stowarzyszenie organizuje liczne imprezy: polskie święta, koncerty, wystawy, okolicznościowe spotkania z  mieszkańcami  miasta oraz z innymi stowarzyszeniami włoskimi. Do tradycji należą coroczne spotkania w Wigilię i Niedzielę palmową, a także uroczystości z okazji rocznicy  odzyskania przez Polskę niepodległości.

   

  2. Nazwa stowarzyszenia: Stowarzyszenie „Przyjaciele Polski w Umbrii” (wł. Associazione Amici di Polonia in Umbria)

  Organizacja polonijna zrzeszona w Związku Polaków we Włoszech

  Siedziba: Via Felicchi 8, 06024 Gubbio (PG)

  Data założenia: 2013r.

  Zarząd:

  Prezes: Anna Stella Serena Lis

  Z-ca Prezesa: Ewa Łucja Bielicka

  Sekretarz: Renata Jacniewicz

  Skarbnik: Elisabetta Mattei

  Dane kontaktowe: tel. (0039)3395600070, email: amicipoloniaumbria@libero.it

  O stowarzyszeniu:

  Organizacja ma na celu promowanie i upowszechnianie wiedzy o Polsce w Umbrii: jej bogatej kultury, historii i tradycji. Chce także przedstawiać lokalnej społeczności dzisiejszą Polskę - kraj otwarty, nowoczesny, członka Unii Europejskiej. Stowarzyszenie ma też ambicję stania się punktem odniesienia dla Polaków i rodzin polsko-włoskich w regionie, zrzeszając równocześnie te osoby, które są zainteresowane historią i dziedzictwem kulturowym Polski. W tym celu stowarzyszenie „Przyjaciele Polski w Umbrii” organizuje liczne imprezy: wystawy, konferencje, debaty, a także wymiany artystyczne i kulinarne.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: