close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PROJEKTY POLONIJNE

 •  

   

   

   

  WYTYCZNE DOTYCZĄCE SKŁADANIA WNIOSKÓW PROJEKTOWYCH Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW POLONIJNYCH

   

  1. Zasady ogólne:

   

  • Projekty realizowane są jako projekty placówki. To placówka ponosi odpowiedzialność za ich realizację.
  • Placówka wstępnie projekt ocenia, kierując się kryteriami wskazanymi poniżej, proponuje modyfikację i weryfikuje kosztorys pod względem dostępności środków z puli podstawowej.
  • Partner polonijny jest powiadamiany o wprowadzonych modyfikacjach, które są z nim konsultowane przed ostatecznym wysłaniem zaakceptowanego wniosku do MSZ.
  • Po otrzymaniu odpowiedzi z MSZ, placówka niezwłocznie przekazuje partnerowi polonijnemu decyzję ze szczególnym uwzględnieniem wysokości przyznanych środków i ich kwalifikacji księgowej.
   • Z partnerem polonijnym podpisywane jest porozumienie dotyczące realizacji projektu.
  • Zaakceptowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych projekt nie może być zmieniany, chyba że zachodzą szczególne okoliczności.
  • Wszelkie planowane zmiany należy zgłaszać z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem na piśmie do Wydziału Konsularnego (rzym.amb.wk@msz.gov.pl, kamila.kowalska@msz.gov.pl ) Dotyczy to zarówno zmian organizacyjnych (czas, miejsce), jak i w zakresie wydatków. Zwracamy uwagę, że na zmiany w wydatkach musimy uzyskiwać zgodę Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ponieważ pociąga to za sobą każdorazowo zmiany w paragrafach budżetu państwa. W przypadku dokonania zmian w projekcie bez konsultacji z WK, nie będą mogły być przekazane środki na jego realizację.
  • Każda ulotka, plakat, zaproszenie musi być przed wydrukiem skonsultowane z Wydziałem Konsularnym. Musi być na nich umieszczono logo Wydziału Konsularnego, z uwagi na fakt, że projekt jest współfinansowany ze środków MSZ. Będzie podpisywana umowa dotycząca wykorzystania loga.
  • Po wykonaniu projektu należy złożyć krótkie sprawozdanie do Wydziału Konsularnego - jeśli to możliwe, również ze zdjęciami. Będzie ono służyć sprawozdaniu z placówki dla MSZ, a także będzie do wykorzystania w mediach społecznościowych (facebook, twitter, strona placówki).

   

  1. Kryteria oceny projektów:

   

  1.      Zgodność z aktualnymi priorytetami polityki polonijnej;

  2.      Wartość merytoryczna;

  3.      Innowacyjność / konieczność kontynuowania;

  4.      Stosunek wartości merytorycznej projektu do jego kosztów;

  5.      Udział finansowania z innych źródeł.

   

  1. Fundusze polonijne:

   

  1. Fundusz polonijny Szkolnictwo polskie za granicą:

   

  Cel: organizacja zajęć języka polskiego i w języku polskim dla Polonii i Polaków za granicą, poza Szkolnymi Punktami Konsultacyjnymi finansowanymi przez MEN/ORPEG.  

   

  Wydatki, w szczególności:

   

  • wynajem sal lekcyjnych,
  • sfinansowanie kosztów dojazdu dzieci do szkół,
  • wynagrodzenia dla nauczycieli,
  • zakup materiałów niezbędnych do nauki, tj. zakup materiałów dydaktycznych, pomocy naukowych i książek czy zakup wyposażenia sal lekcyjnych.

   

  Cel: konferencje oświatowe, warsztaty edukacyjne dla nauczycieli.

   

  Wydatki, w szczególności:

   

  • wynajem sal,
  • zapewnienie transportu,
  • wydruk ulotek, plakatów,
  • honoraria dla ekspertów.

   

  Cel: zajęcia dodatkowe, imprezy i konkursy dla dzieci i młodzieży, jak olimpiady, dyktanda, zawody sportowe, uroczystości rozpoczęcia i zakończenie roku szkolnego, wycieczki edukacyjne, akademie szkolne związane z ważnymi rocznicami, jasełka itp. Wydatki, jak określone powyżej, w szczególności na zakup materiałów do realizacji zajęć, na zakup nagród.

   

  1. Funduszu polonijny Pozostała działalność (zwyczajowa nazwa funduszu: Kultura i sztuka oraz pozostała działalność):

   

  Cel: organizacja przedsięwzięć kulturalnych mających na celu podtrzymywanie polskiej kultury
  i tradycji za granicą oraz aktywizację środowisk polskich i polonofilskich.

   

  Przykłady: organizacja konferencji, seminariów, pokazów filmów polskich, obchodów ważnych rocznic historycznych, kombatanckich uroczystości rocznicowych, wieczorów autorskich polskich artystów, koncertów, wystaw, przedstawień oraz warsztatów teatralnych, dni kultury polskiej, cyklicznych spotkań z przedstawicielami Polonii z dziedziny kultury, nauki, gospodarki i polityki, funkcjonowanie mediów oraz punktów porad prawnych dla mniejszości polskich i środowisk polonijnych, zakładanie polonijnych stron internetowych, komputeryzacja i archiwizacja zbiorów bibliotecznych.

   

  Wydatki, w szczególności:

   

  • wynajem sal,
  • zapewnienie transportu,
  • wydruk ulotek, plakatów,
  • honorarium artysty,
  • zakup instrumentów muzycznych,
  • zakup sprzętu komputerowego,
  • zakup wydawnictw i publikacji upamiętniających historię Polaków za granicą.
  • Zakup innych materiałów niezbędnych do realizacji projektu.

   

  1. Fundusz polonijny Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą:

   

  Cel: finansowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej.

   

  Wydatki, w szczególności:

   

  • koszty zniczy, wieńców i kwiatów w związku z upamiętnieniem miejsc związanych z życiem i działalnością Polaków za granicą,
  • utrzymanie cmentarzy i tablic pamiątkowych,
  • realizacja pomników i tablic.
  1. Fundusz polonijny Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju:

  Przeznaczony jest na finansowanie przejazdów dzieci i młodzieży polonijnej na kolonie letnie bądź zimowiska do Polski. W jego ramach finansuje się w szczególności koszty wynajmu autokarów, bilety kolejowe i lotnicze do Polski, zakup prowiantu, niezbędnej odzieży czy przyborów do higieny osobistej dla uczestników kolonii/obozów. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest również pokrywanie kosztów zakwaterowania i wyżywienia w Polsce. Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie nie ma przyznanych środków w tym Funduszu.

   

   

  1. Rozliczenia:

   

  1. Rozliczenia kosztów możliwe są poprzez przedstawienie faktur. Najwygodniejszą formą jest wystawienie faktury przez usługo-/materiałodawcę bezpośrednio na Ambasadę:

  Ambasciata della Repubblica di Polonia in Roma

  Via P.P. Rubens, 20

  00197 Roma

  Codice Fiscale: 80431580580

   

  Wtedy nie ponosicie Państwo kosztów, a Ambasada rozlicza się bezpośrednio z wykonawcą.

   

  Prosimy o korzystanie z tej formy rozliczeń. W przypadku gdy rachunki są płacone bezpośrednio przez Ambasadę i stowarzyszenie występuje o zwrot poniesionych kosztów, będzie się to wiązało z koniecznością zawarcia odrębnej umowy, zlecającej całkowite wykonanie projektu stowarzyszeniu.

   

  1. Jeśli nie ma możliwości wystawienia faktury, podpisywana jest umowa o dzieło i wtedy środki finansowe przekazywane są z paragrafu Wynagrodzenia Bezosobowe. Proszę wziąć pod uwagę, że na środki te MSZ musi każdorazowo otrzymywać zgodę Ministerstwa Finansów, więc konieczne jest ich wcześniejsze zaplanowanie. Wydział Konsularny nie będzie w stanie zwrócić kosztów, jeśli wydatki na wynagrodzenia bezosobowe nie były przewidziane w projekcie zatwierdzonym przez MSZ.

   

  1. Dokonując zakupów lub zamawiając usługi u podmiotu prowadzącego działalność na terenie Polski należy wziąć pod uwagę koszty wykonania przelewu zagranicznego i przewalutowania. Jeśli podmiot polski nie posiada konta walutowego i przelew będzie wykonywany przez Ambasadę na jego konto złotówkowe, należy liczyć się z kosztem ok. 50 euro opłat manipulacyjnych. Koszt ten musi zmieścić się w sumie przyznanych środków na realizację projektu.

   

  Przykład: zakup książek w księgarni w Polsce, posiadającej jedynie konto złotówkowe, za 420 zł. Realny koszt w przeliczeniu na euro, to 100 euro plus 50 euro opłaty manipulacyjnej tj. 150 euro.

   

  1. W przypadku, przewidzianej w projekcie, konieczności zakupu biletów lotniczych i kolejowych lub też rezerwacji zakwaterowania dla artystów, ekspertów i innych, należy skontaktować się z Wydziałem Konsularnym, ponieważ zakupu ww. musi dokonać bezwzględnie placówka. Nie ma możliwości rozliczenia ww. wydatków, które zostały poniesione bezpośrednio przez podróżujących.

   

  1. W przypadku wystaw, wypożyczanych za pośrednictwem Wydziału Konsularnego, stowarzyszenie polonijne jest zobowiązane do kontaktu z Wydziałem Konsularnym, celem uzgodnienia kwestii dotyczących transportu wystawy.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: