close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • UTRATA DOKUMENTÓW

 •  

  Utrata paszportu/paszportu tymczasowego

   

  Osoba, która utraciła paszport lub paszport tymczasowy na terytorium Włoch, obowiązana jest niezwłocznie zawiadomić o tym organ paszportowy, który wydał dokument lub organ paszportowy właściwy ze względu na miejsce pobytu osoby.

   

  W celu dokonania zgłoszenia organowi paszportowemu utraty paszportu lub paszportu tymczasowy należy wypełnić i złożyć osobiście w wybranym urzędzie konsularnym (za granicą organem paszportowym jest konsul) formularz Zawiadomienie o utracie/zniszczeniu dokumentu paszportowego. POBIERZ formularz zgłoszenia.

   

  Konsul po przyjęciu zawiadomienia, ustaleniu tożsamości osoby i danych utraconego/zniszczonego dokumentu paszportowego wprowadza do ewidencji paszportowej, a następnie przekazuje do centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych informację, że dokument ten utracił ważność.

   

  Odnaleziony dokument paszportowy nie podlega zwrotowi osobie, której został wydany. Jeżeli osoba odnalazła własny dokument paszportowy wcześniej zgłoszony jako utracony, jest obowiązana do jego zwrotu właściwemu miejscowo organowi paszportowemu. Obowiązek zwrotu dokumentu paszportowego następuje bez względu na to, czy osoba posiada już nowy dokument wydany w miejsce utraconego, czy też o wydanie nowego dokumentu nie występowała. Podjęcie próby legitymowania się tym dokumentem przy przekraczaniu granicy może spowodować dla tej osoby poważne konsekwencje i utrudnienia.

   

  Obywatelowi polskiemu, który utracił dokument paszportowy za granicą, konsul po potwierdzeniu jego danych i tożsamości, w razie potrzeby, wydaje paszport tymczasowy na powrót do miejsca pobytu stałego (w Polsce lub w innym kraju), więcej: SPRAWY PASZPORTOWE.

   

  Jeśli obywatel polski utraci paszport podczas pobytu na Malcie, gdzie nie ma polskiego urzędu konsularnego,  może zwrócić się do władz maltańskich w celu uzyskania tymczasowego dokumentu podróży (Emergency Travel Document).

   

  Dokument ten może być wydany na pojedynczy przejazd w celu powrotu do Polski lub do innego Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej (należy to uprzednio ustalić z maltańskim biurem paszportowym). Tymczasowy dokument podróży wydaje się z upoważnienia państwa, którego wnioskujący jest obywatelem (czyli konsula RP).

   

  Sugeruje się, aby osoba, która utraciła paszport nawiązała najpierw kontakt telefoniczny (bądź drogą elektroniczną) z polskim konsulem w Rzymie, wykonującym również funkcje na Malcie, w celu ustalenia, jakie konkretne kroki należy podjąć, aby uzyskać w/w dokument.

   

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie

  Tel: +39 06 36204302 (po godzinach urzędowania tel. alarmowy: +393355995212)

  Fax: +39 06 80693217 lub +39 06 80660233

  rzym.amb.wk@msz.gov.pl

  www.rzym.msz.gov.pl

   

  W procedurze wydania Emergency Travel Document (ETD) uczestniczy polski Konsul Honorowy na Malcie, który przekazuje do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie zapytanie o zgodę na wydanie ETD.

  • Konsul Honorowy: Hector Spiteri

  No. 11 L-Ufficcji, Misrah 28 ta' Frar 1883, Birkirkara BKR1501, Malta

  Tel. +356 22580115 

  Tel. +356 79535354

  e-mail hector@polandconsultatemalta.info

   

  Konsulat jest czynny dla interesantów w poniedziałki, środy i piątki w godz. 10.00 - 12.00/

  Jeśli w utraconym paszporcie była zamieszczona wiza, na podstawie której nastąpił wjazd do danego kraju, osoba zainteresowana powinna uzyskać informacje o  procedurze wyjazdowej z kraju pobytu.

  Uwaga: tymczasowy dokument podróży (Emergency Travel Document) nie uprawnia do wjazdu na terytorium innych państw niż terytorium Państw Członkowskich UE.

  Poniżej podajemy dane teleadresowe Biura Maltańskiego, który zajmuje się wydawaniem Emergency Travel Document.

   

  Passport Office and Civil Registration Directorate

  Evans Building,

  TRIQ IL- MERKANTI

  VALLETTA

  t: +356 25904141

  Godziny otwarcia:

  PON, WT:                    7.30-14.00

  ŚRODA:                       7.30-14.00 oraz 15.00-18.00

  CZW i PT:                    7.30-14.00

  SOBOTA:                     7.30-11.00

   

  Ponadto informujemy, że na Malcie organizowane są regularne dyżury konsularne, w czasie których możliwe jest złożenie wniosku o paszport/paszport tymczasowy. Informacje o terminach dyżurów są podawane na bieżąco na stronie internetowej w zakładce „Dyżury konsularne”.

   

   

  Utrata polskiego dowodu osobistego

  W przypadku utraty dowodu osobistego na terytorium Włoch należy zgłosić ten fakt w wybranym polskim urzędzie konsularnym w tym kraju. Zgłoszenia utraty dowodu osobistego można dokonać osobiście w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Rzymie lub w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu. POBIERZ formularz zgłoszenia.

   

  Konsul nie wydaje dowodów osobistych. Wniosek o dowód osobisty można złożyć tylko w Polsce, w dowolnym urzędzie gminy.

   

  Obywatelowi polskiemu, który utracił dokument podróży (paszport lub dowód osobisty) za granicą, konsul po potwierdzeniu jego danych i tożsamości, w razie potrzeby, wydaje paszport tymczasowy na powrót do miejsca pobytu stałego (w Polsce lub w innym kraju), więcej: SPRAWY PASZPORTOWE. – link do zakładki

   

   

  Utrata prawa jazdy wydanego w Polsce

  W Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Rzymie nie ma możliwości zgłoszenia utraty polskiego prawa jazdy. Fakt ten należy zgłosić w urzędzie, który wydał ten dokument (Wydział Komunikacji we właściwym starostwie albo urzędzie miasta).

   

  W celu uzyskania duplikatu prawa jazdy oraz szczegółowych informacji na temat procedury wnioskowania prosimy o bezpośredni kontakt z właściwym urzędem w Polsce (Wydział Komunikacji).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: