close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • OPŁATY KONSULARNE

 •  

  Czynności wykonywane przez konsula podlegają opłatom konsularnym.

  Opłaty przyjmowane są w kasie Wydziału Konsularnego w momencie składania wniosku. Akceptowane formy płatności: wyłącznie gotówką.

   

  Dane do przelewu:

  Beneficjent: Ambasciata della Repubblica di Polonia, Via P.P. Rubens 20, 00197 Roma

  Bank - UniCredit S.p.A, Via del Corso 307, 00186 Roma, Italia

  Kod SWIFT - UNCRITMM

  Nr rachunku dla przelewów spoza Włoch - IT11Q0200805001000401016213

  Nr rachunku dla przelewów z Włoch  - IT67G0200805001000400467017

   

   

  Tabela opłat konsularnych dostępna w siedzibie konsulatu/wydziału konsularnego stanowi podstawę pobierania opłat konsularnych.

   

   

  TABELA OPŁAT KONSULANYCH

  Opłaty obowiązują od 1 stycznia 2016 r.
   

  Poz.

  Rodzaj czynności

  Wysokość opłaty

  w Euro

  I. Czynności w sprawach paszportowych

  1.01

  Wydanie paszportu

  110

  1.02

  Wydanie paszportu osobie małoletniej, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu nie ukończyła 13. roku życia

  70

  1.03

  Wydanie paszportu tymczasowego osobie, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu ukończyła 18., a nie ukończyła 70. roku życia

  40

  1.04

  Wydanie paszportu tymczasowego osobie małoletniej

  30

  1.05

  Wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na doręczenie paszportu sporządzonego w Rzeczypospolitej Polskiej osobie, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu nie ukończyła 70. roku życia

  15

  1.06

  Wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza

  330

  1.07

  Wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu osobie małoletniej, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu nie ukończyła 13. roku życia, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez opiekuna osoby małoletniej

  210

  1.08

  Wydanie drugiego paszportu

  110

  II. Czynności w sprawach obywatelstwa polskiego

  2.01

  Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem aktu o nadaniu obywatelstwa polskiego lub zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego*)

  360

  2.02

  Przyjęcie i opracowanie wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem decyzji o przywróceniu obywatelstwa polskiego*)

  40

  2.03

  Przyjęcie i opracowanie wniosku o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem decyzji w tej sprawie*)

  80

  2.04

  Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem zawiadomienia o wyrażeniu takiej zgody*)

  360

  2.05

  Przyjęcie oświadczeń w trybie art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r. poz. 161, z 2013 r. poz. 1650 i z 2015 r. poz. 1274)

  30

  III. Czynności w sprawach wizowych, dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego oraz innych dotyczących cudzoziemców

  3.01

  Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej

  60

  3.02

  Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy Schengen lub wizy krajowej

  60

  3.03

  Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego

  20

  3.04

  Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego

  20

  3.05

  Wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

  30

  3.06

  Wydanie Tymczasowego Dokumentu Podróży, określonego w decyzji Rady 96/409/WPZiB z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia tymczasowego dokumentu podróży (Dz. Urz. UE L 168 z 06.07.1996, str. 4)

  30

  IV. Wydawanie zaświadczeń i zezwoleń

  4.01

  Wydanie zaświadczenia na przywóz albo przewóz przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broni i amunicji albo wpis w Europejskiej karcie broni palnej

  60

  4.02

  Wydanie zaświadczenia na przewiezienie przez lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwłok lub szczątków ludzkich

  50

  4.03

  Wydanie innego zaświadczenia niż określone w pozycjach 4.01 i 4.02 taryfy opłat konsularnych

  30

  V. Uzyskiwanie i przekazywanie dokumentów

  5.01

  Doręczenie dokumentu przekazanego przez organ krajowy na złożony bezpośrednio w tym organie wniosek osoby przebywającej za granicą

  30

  5.02

  Wydobycie za granicą i przesłanie do kraju na wiosek obywatela polskiego dokumentu innego niż papiery wartościowe (wraz z jego ewentualną legalizacją)

  30

  5.03

  Przyjęcie pisma i przekazanie do kraju drogą urzędową, jeżeli złożenie tego pisma u konsula skutkuje, zgodnie z przepisami odrębnymi, zachowanie terminu w postępowaniu

  20

  5.04

  Przyjęcie i przekazanie do właściwego organu w kraju wniosku o udzielenie zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej

  50

  VI. Czynności w sprawach legalizacyjnych, notarialnych oraz sporządzania i poświadczania tłumaczeń

  6.01

  Legalizacja dokumentu

  30

  6.02

  Sporządzenie i poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii z okazanym oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem tego dokumentu, a także sporządzenie wpisu, odpisu lub wyciągu z aktu notarialnego sporządzanego przez konsula i przechowywanego w urzędzie konsularnym

  60

  6.03

  Poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem

  30

  6.04

  Poświadczenie własnoręczności podpisu lub znaku ręcznego

  30

  6.05

  Poświadczenie daty okazania dokumentu

  30

  6.06

  Sporządzenie aktu notarialnego

  200

  6.07

  Wykonanie innej czynności notarialnej

  30

  6.08

  Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym na język polski – za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia**)

  90

  6.09

  Sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym na język polski – za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia**)

  30

  6.10

  Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym na język polski dokumentów stanu cywilnego lub innych dokumentów o treściach powtarzalnych

  30

  VII. Czynności w sprawach stanu cywilnego

  7.01

  Przygotowanie dokumentacji dotyczącej zawarcia małżeństwa przed konsulem, przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz oświadczeń w sprawie nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa i nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa, sporządzenie protokołu z przyjęcia przedmiotowych oświadczeń i przekazanie go do urzędu stanu cywilnego w kraju oraz doręczenie odpisu aktu małżeństwa*)***)

  500

  7.02

  Przyjęcie i przekazanie do urzędu stanu cywilnego w kraju od osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo zapewnienia, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

  50

  7.03

  Wydanie i doręczenie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo

  50

  7.04

  Wydobycie z urzędu stanu cywilnego w kraju i doręczenie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo ***)

  50

  7.05

  Przyjęcie oświadczenia lub oświadczeń niezbędnych do uznania ojcostwa wraz z ewentualnym wydaniem zaświadczenia o uznaniu i przekazanie dokumentacji do właściwego urzędu stanu cywilnego

  50

  7.06

  Przygotowanie dokumentacji związanej z transkrypcją lub odtworzeniem zagranicznego dokumentu stanu cywilnego w polskim rejestrze stanu cywilnego oraz doręczenie odpisu polskiego aktu stanu cywilnego sporządzonego na tej podstawie *)***)

  50

  7.07

  Przyjęcie do protokołu oświadczeń i przekazanie do urzędu stanu cywilnego w kraju wniosku o rejestrację urodzenia lub zgonu oraz doręczenie odpisu aktu urodzenia lub zgonu ***)

  50

  7.08

  Przyjęcie do protokołu oświadczenia dotyczącego zmiany imienia lub nazwiska oraz przekazanie go do urzędu stanu cywilnego w kraju

  50

  7.09

  Przyjęcie wniosku o zmianę imienia lub nazwiska wraz z przekazaniem do urzędu stanu cywilnego w kraju i doręczeniem decyzji

  50

  7.10

  Wykonanie innej czynności z zakresu stanu cywilnego

  30

  VIII. Czynności w sprawach żeglugi morskiej i śródlądowej

  8.01

  Wydanie tymczasowego świadectwa polskiej przynależności statku (świadectwo o banderze)

  240

  8.02

  Przyjęcie od kapitana statku protestu morskiego albo sporządzenie protokołu wypadku w żegludze śródlądowej

  300

  8.03

  Wydanie lub potwierdzenie ważności certyfikatu lub karty bezpieczeństwa statku lub przedłużenie świadectwa w zakresie ochrony morza przed zanieczyszczaniem przez statki

  200

  8.04

  Wykonanie innej czynności z zakresu żeglugi morskiej lub śródlądowej

  40

  IX. Opłaty za szczególny sposób wykonania czynności ****)

  9.01

  Wykonanie, na wniosek strony, czynności poza lokalem urzędu konsularnego, za każde rozpoczęte 8 godzin, włącznie z czasem na dojazd i powrót do urzędu

  90

  9.02

  Wykonanie czynności wymienionej w taryfie w trybie pilnym

  30

   

  *) Za czynności konsularne wykonywane w ramach opracowania dokumentacji nie pobiera się dodatkowych opłat, z wyjątkiem opłat za sporządzenie i poświadczenie lub sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia (poz. 6.08, 6.09 i 6.10 taryfy opłat konsularnych).

  **) Przy obliczaniu wysokości należnej opłaty konsularnej objętość dokumentu ustala się w sposób przewidziany w przepisach w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego.

  ***) wraz z ewentualnym uzyskaniem legalizacji albo Apostille.

  ****) Opłaty za szczególny sposób wykonania czynności pobiera się niezależnie od opłat za wykonywaną czynność konsularną oraz zwrotu poniesionych wydatków.

   

  ZNIŻKI I ZWOLNIENIA Z OPŁAT KONSULARNYCH

   

  Nie pobiera się opłaty za wydanie paszportu od:

  1. osób, które w dniu składania wniosku ukończyły 70 lat;
  2. osób przebywających w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, lub korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeśli udają się za granicę w celu długotrwałego leczenia bądź w celu poddania się operacji;
  3. osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej;
  4. żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami kraju, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych.

  Ulga w opłacie za wydanie paszportu przysługuje:

  1. emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000 i 1076), a także współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu;
  2. osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych;
  3. kombatantom i innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276);
  4. osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego, uczniom i studentom;
  5. członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 i 2161 oraz z 2018 r. poz. 1544 i 1669) posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny.

  W razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu przysługuje tylko jedna ulga w opłacie.

   

  Ulga w opłacie, o której mowa w pkt 1–4, wynosi 50% kwoty wskazanej w tabeli opłat konsularnych.

  Ulga w opłacie dla osób, o których mowa w pkt 5, wynosi:

  1. w przypadku dzieci 75%,
  2. w przypadku rodziców i małżonków rodziców 50%

   – kwoty określonej w tabeli opłat konsularnych.

    

  Opłatę za wydanie paszportu obniża się

  w przypadku wydania nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu na skutek wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

  1. zmiany lub konieczności sprostowania danych podlegających wpisowi do paszportu, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1–3, 5 i 9;
  2. zmiany wyglądu osoby posiadającej paszport, mogącej utrudnić ustalenie jej tożsamości;
  3. braku w dotychczas posiadanym paszporcie miejsca na umieszczenie w nim wiz lub stempli poświadczających przekroczenie granicy.

  Opłatę ustala się odejmując od opłaty obowiązującej w dniu złożenia wniosku o nowy paszport jedną dziesiątą część opłaty za każdy pełny rok pozostający do upływu ważności dotychczas posiadanego paszportu – w przypadku paszportu z terminem ważności 10 lat lub jedną piątą – w przypadku wydania paszportu z terminem ważności 5 lat.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: