close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • SPRAWY WIZOWE

 •  

  Informacje dot. kwestii wizowych dostępne są pod numerem telefonu: + 39 636204308 w dni robocze od godz. 9 : 00 do godz. 11 : 00, jak również pisemnie pod adresem elektronicznym: rzym.amb@msz.gov.pl

   

  Wnioski wizowe przyjmowane są w godzinach otwarcia Wydziału Konsularnego Ambasady. Wizy nie są wydawane przez Konsulat Generalny w Mediolanie.

   

  Decyzje w sprawie wniosków wizowych podejmowane są w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku. W indywidualnych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu do 30 dni, a w przypadku konieczności dostarczenia dodatkowych dokumentów do 60 dni.

   

  ZAKŁADKA WIZA SCHENGEN

   

  WIZA SCHENGEN (C)

   

  Wiza Schengen Wydawana jest osobom, które planują pobyt na terytorium Polski lub państw Schengen łącznie (w czasie jednego lub kilku wyjazdów) do 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu, liczonego od daty wjazdu na terytorium państw członkowskich, lub które planują poruszać się po terytorium Schengen w celu tranzytu (pociągiem, samochodem, samolotem).   

  W obliczeniach długości pobytu na terytorium państw członkowskich nie uwzględnia się okresów pobytu dozwolonych na mocy zezwolenia na pobyt lub wizy długoterminowej (krajowej).

   

  Wiza Schengen o ograniczonej ważności terytorialnej LTV

   

  Wiza wydawana wyjątkowo, w określonych przypadkach. Upoważnia do przebywania na terytorium wydającego ją państwa.

  Może być ważna na terytorium więcej niż jednego państwa strefy Schengen, pod warunkiem wyrażenia zgodny przez każde z nich.  

   

  Tranzytowa wiza lotniskowa Schengen "A"*

   

  Wydawana jest osobom, które zamierzają udać się samolotem do państwa trzeciego a połączenie lotnicze przewiduje lądowanie na lotnisku położonym na terytorium RP. Tranzytowa wiza lotniskowa A upoważnia jedynie do wjazdu i pobytu w międzynarodowej strefie tranzytowej lotniska (nie upoważnia do wjazdu na terytorium Schengen czy opuszczenia strefy tranzytowej lotniska).


  * dotyczy obywateli: Afganistanu, Bangladeszu, Demokratycznej Republiki Konga, Erytrei, Etiopii, Ghany, Iranu, Iraku, Nigerii, Paksitanu, Sudanu i Sri Lanki.

   

  W celu otrzymania wizy w urzędzie konsularnym należy dokonać rejestracji w systemie internetowym na stronie https://www.e-konsulat.gov.pl/

   

  Wniosek można złożyć nie wcześniej niż 3 miesiące przed planowaną podróżą.

   

  Wnioski wizowe przyjmowane są tylko i wyłącznie od osób legalnie przebywających na terenie Włoch. 

  Wniosek wizowy należy wypełnić, wydrukować i podpisać.

   

  PODZAKŁADKA WYMAGANE DOKUMENTY

   

  Wymagane dokumenty do wniosku o wizę Schengen:

   

  1.  wniosek wizowy pod adresem https://www.e-konsulat.gov.pl/
  2. W przypadku małoletnich wniosek wizowy składa i podpisuje jeden z rodziców lub opiekun prawny. W przypadku małoletniego wpisanego do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego składa się oddzielny wniosek wizowy i otrzymuje oddzielną wizę do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego.
  3. Jedno kolorowe zdjęcie 3,5 x 4,5 cm (zgodnie z normami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 1683/95, a jeżeli system VIS osiągnie sprawność operacyjną w myśl art. 48 rozporządzenia w sprawie VIS – zgodnie z normami określonymi w art. 13 niniejszego rozporządzenia).
  4. dokument podróży, który:

  - jest ważny jeszcze co najmniej trzy miesiące po planowanej dacie opuszczenia terytorium państw członkowskich lub, w przypadku kilku wizyt, po planowanej dacie ostatniego opuszczenia terytorium państw członkowskich

   

  - zawiera przynajmniej dwie wolne strony

  - został wydany w ciągu ostatnich dziesięciu lat

  1. Pobrane dane biometryczne obejmujące fotografię twarzy i dziesięć odcisków palców składającego wniosek. Z obowiązku pobierania odcisków palców zwolnione są osoby, od
   

  których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe. Jeżeli jednak możliwe jest pobranie mniej niż dziesięciu odcisków palców, należy pobrać maksymalną ilość odcisków palców. Jeżeli jednak niemożność pobrania odcisków palców jest tymczasowa, to od osoby ubiegającej się o wizę wymaga się, by złożyła odciski palców wraz z kolejnym wnioskiem wizowym

   

  1. Podróżne ubezpieczenie medyczne. Zgodnie z Artykułem 15 pkt. 3 WKW, ubezpieczenie powinno być ważne na całym terytorium państw członkowskich i obejmować całkowity okres planowanego pobytu lub tranzytu danej osoby. Minimalna kwota ubezpieczenia wynosi 30 000 EUR. Jeżeli wydana zostaje wiza o ograniczonej ważności terytorialnej, obejmująca terytorium co najmniej dwóch państw członkowskich, ubezpieczenie musi być ważne przynajmniej w państwach członkowskich, których dotyczy wiza. W przypadku ubiegania się o wizę jednokrotną ubezpieczenie powinno pokrywać cały okres ważności wizy oraz wszystkie zaplanowane dni pobytu lub tranzytu. W przypadku ubiegania się o wizę wielokrotną ubezpieczenie powinno pokrywać termin pierwszego wjazdu (w przypadku wiz tranzytowych pełen wnioskowany okres). Podczas kolejnych pobytów w strefie Schengen każdorazowo jest wymagane posiadanie ubezpieczenia medycznego. Prosimy o przedstawienie oryginału i kserokopii ubezpieczenia.

   

  1. Jeden z niżej wymienionych dokumentów potwierdzających posiadanie środków finansowych na pobyt:

    

             - aktualne, wydane przez bank, zaświadczenie o stanie rachunku;

             - ważna karta kredytowa (zaświadczenie o środkach możliwych do wykorzystania);

             - aktualne zaświadczenie z miejsca pracy o dochodach z ostatnich 3 miesięcy;

             - odcinek emerytury/renty lub legitymacja emeryta/rencisty

       - czek podróżny

    

   Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Polski musi posiadać środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu w wysokości 300 złotych, jeżeli okres planowanego pobytu nie przekracza 4 dni lub 75 złotych na każdy dzień planowanego pobytu, jeżeli okres planowanego pobytu przekracza 4 dni (albo równowartość tej kwoty w walutach obcych);

    

    

   Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Polski, który jest uczestnikiem imprezy turystycznej, obozu młodzieżowego, zawodów sportowych, ma opłacone koszty pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, przyjeżdża do placówki leczniczo-sanatoryjnej, jest uczestnikiem programu umożliwiającego wykonywanie pracy wakacyjnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musi posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów w trakcie pobytu w wysokości co najmniej 20 złotych na każdy dzień planowanego pobytu, nie mniej jednak niż 100 złotych (albo równowartość tej kwoty w walutach obcych);

    

   Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Polski w celu podjęcia lub kontynuowania studiów, uczestniczenia w badaniach naukowych lub szkoleniach, prowadzenia prac rozwojowych oraz podjęcia lub kontynuowania nauki musi posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów w trakcie pobytu w wysokości co najmniej 1086 złotych na pierwsze 2 miesiące planowanego pobytu albo równowartość tej kwoty w walutach obcych;

    

   Cudzoziemiec będący w podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania, albo w tranzycie do państwa trzeciego musi posiadać środki finansowe w wysokości stanowiącej równowartość biletu, na podstawie którego przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie mniej jednak niż:

    

   1) 200 złotych, jeżeli przybył z państwa sąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską

   2) 500 złotych, jeżeli przybył z państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż określone w pkt 1,

   3) 2500 złotych, jeżeli przybył z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej

   – albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.

     

   Uwaga: Do przeliczenia na walutę polską posiadanych przez cudzoziemca środków finansowych w walucie obcej stosuje się średni kurs tej waluty ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym wjazd cudzoziemca na terytorium Polski.

    

   Dokumentem określającym wykaz środków finansowych wymaganych od cudzoziemców przy wjeździe do RP jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie środków finansowych wymaganych od cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków, a także cel i czas trwania planowanego pobytu.

    

  2.        Kopia krajowego dowodu osobistego (ID).
  3.         Opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego
  4.   Dokumenty uzupełniające (według Wspólnotowego Kodeksu Wizowego)
  5.        Dokumenty potwierdzające cel i warunki planowanego pobytu na terytorium RP.

   

  W CELU TURYSTYCZNYM

   

  O wizę ubiegać się mogą osoby, które udają się do Polski w jednym z poniższych celów:

   

  1. wycieczki krajoznawcze;
  2. pielgrzymki;
  3. turystyka w celu kulturalnym, w tym udział w koncertach/przedstawieniach teatralnych w charakterze słuchacza.

    

   O wizę turystyczną wieloletnią ubiegać się mogą osoby, które udowodnią, że wcześniej posiadały co najmniej dwie wizy jednolite (w tym jedną polską) w celach turystycznych, z której prawidłowo korzystały oraz przedstawią potwierdzenie opłacenia (w całości) usługi turystycznej na terenie Polski na okres co najmniej 3 dni.

    

    

   Jeden z dokumentów potwierdzających dany cel wyjazdu:

    

  4. dokument potwierdzający wykupienie usług turystycznych, zawierający następujące informacje: termin pobytu, nazwisko i imię osoby, której dotyczy, adres i telefon miejsca zakwaterowania, informację o wysokości dokonanej opłaty;
  5. dokument potwierdzający zakup biletu na udział w wydarzeniu kulturalnym.

    

   W CELU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

    

   O wizę ubiegać się mogą osoby, które udają się do Polski w jednym z poniższych celów:

    

  6. podróże służbowe/delegacje;
  7. indywidualni przedsiębiorcy wyjeżdżający w celach biznesowych;
  8. kierowcy (towarowe i pasażerskie przewozy międzynarodowe);
  9. dziennikarze.

   Jeden z dokumentów potwierdzających dany cel wyjazdu:

    

  10. oryginał zaproszenia na określony termin i okres pobytu od polskiego partnera biznesowego, urzędu państwowego lub komitetu organizacyjnego targów, konferencji, sympozjum mających miejsce na terytorium RP, lub  ważny kontrakt z polskim przedsiębiorcą;
  11. dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium RB;
  12. dokument potwierdzający wykonywanie zadań zawiązanych z zawodem dziennikarza.

    

    

   W CELU SPORTOWYM

    

   O wizę ubiegać się mogą osoby, które udają się do Polski w jednym z poniższych celów:

    

  13. udział w imprezach sportowych (dot. powszechnie znanych dyscyplin sportowych oraz turniejów szachowych, tanecznych, itp.);

   Jeden z dokumentów potwierdzających dany cel wyjazdu:

    

  14. oryginał pisma od organizacji zapraszającej (należy podać datę, nazwę i czas trwania turnieju, nazwę klubu/drużyny, która jest zaproszona do udziału w zawodach oraz dołączyć listę uczestników z podaną datą urodzenia i zajmowanym stanowiskiem);
  15. oryginał pisma (lub nota) od strony białoruskiej potwierdzający, że wnioskodawca jest członkiem delegacji sportowej jadącej na zaproszenie przez stronę polską.

    

   W CELU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

    

   O wizę ubiegać się mogą osoby, które udają się do Polski w poniższym celu:

    

  16. czynny udział artystów w imprezach kulturalnych, w tym koncertach muzycznych, plenerach malarskich, wystawach, itp.

   Dokumenty potwierdzające cel wjazdu:

    

  17. oryginał zaproszenia od organizatorów odpowiednich przedsięwzięć (z wykazem uczestników, informacją dot. czasu trwania programu i strony, która ponosi wydatki związane z wyjazdem).

    

   W CELU ODWIEDZIN RODZINY/ZNAJOMYCH

    

   O wizę ubiegać się mogą osoby, które udają się do Polski w jednym z poniższych celów:

  18. odwiedziny rodziny i znajomych posiadających uregulowany status pobytowy na terytorium RP, w tym np. odwiedziny dzieci uczących się / studiujących w Polsce.

   Jeden z dokumentów potwierdzających dany cel wyjazdu:

    

  19. oryginał i kopia zaproszenia zarejestrowanego w Urzędzie Wojewódzkim – w tym przypadku nie jest wymagany dokument potwierdzający posiadanie środków finansowych;   Najbliżsi krewni (czyli mąż, żona, ojciec, matka, syn, córka) nie muszą rejestrować zaproszenia w Urzędzie Wojewódzkim. Podpis na zaproszeniu powinien być złożony w obecności konsula lub potwierdzony notarialnie. W tym przypadku należy dołączyć dokument potwierdzający pozostawanie w związku małżeńskim lub pokrewieństwo (akt urodzenia, akt małżeństwa, zaświadczenie o zmianie nazwiska itd.);
  20. w przypadku odwiedzin dzieci uczących się/studiujących w Polsce należy przedstawić dokument potwierdzający fakt nauki/studiów (zaświadczenie z uczelni/szkoły) oraz dokument potwierdzający pokrewieństwo.

   W CELU LECZENIA

    

   O wizę ubiegać się mogą osoby, które udają się do Polski w celu leczenia medycznego.

    

   Dokumenty potwierdzające cel wjazdu:

    

  21. oryginał dokumentu od placówki medycznej zawierający informację o konieczności leczenia, okresie leczenia i jego kosztacg;
  22. potwierdzenie posiadania środków finansowych na pokrycie kosztów leczenia i zamieszkania.

    

   W CELU KSZTAŁCENIA, ODBYCIA STUDIÓW LUB SZKOLENIA ZAWODOWEGO, STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, PROWADZENIA WYKŁADÓW, A TAKŻE W CELU UCZESTNICTWA W PROGRAMACH WYMIANY I INNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH OŚWIATOWYCH

    

   O wizę ubiegać się mogą osoby, które udają się do Polski w jednym z poniższych celów:

    

  23. odbycie studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub studiów trzeciego stopnia (doktoranckich);
  24. uczestnictwo w szkoleniu zawodowym (np. podnoszące kwalifikacje kursy zawodowe);
  25. kształcenie się lub szkolenie w innej formie (np. udział w konferencjach naukowych, nauka w szkołach policealnych, kursy językowe, kursy przygotowujące do podjęcia studiów, rekolekcje, spotkania formacyjne);
  26. cel dydaktyczny (np. prowadzenie wykładów, seminariów, innych zajęć edukacyjnych);
  27. prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;
  28. udział w programie wymiany kulturalnej lub edukacyjnej, programie pomocy humanitarnej lub programie pracy wakacyjnej.

   Jeden z dokumentów potwierdzających dany cel wyjazdu:

    

  29. oryginał zaświadczenia o przyjęciu na studia, bądź dokument potwierdzający status studenta;
  30. zaświadczenie o odbywaniu szkolenia / kursu zawodowego (z informacją o rodzaju i czasie trwania oraz stronie pokrywającej koszty pobytu wyjeżdżającego);
  31. dokument potwierdzający prawo do prowadzenia zajęć dydaktycznych (zaproszenie do prowadzenia zajęć, umowa z jednostką dydaktyczną na prowadzenie zajęć);
  32. zaproszenie do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych;
  33. zaproszenie lub dokument potwierdzający udział w programie  wymiany kulturalnej lub edukacyjnej.

   Uwaga: wzór zaświadczenia o przyjęciu cudzoziemca na studia został określony Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca na studia (Dz. U 2015.1284).

    

    

   W CELU WYKONYWANIA ZADAŃ SŁUŻBOWYCH W RAMACH OFICJALNYCH DELEGACJI

    

   O wizę ubiegać się mogą przedstawiciele organu państwowego lub organizacji międzynarodowej wyjeżdżający w celu wykonywania zadań służbowych.

    

   Dokumenty potwierdzające cel wjazdu:

    

  34. oficjalne zaproszenie wystawione przez polski organ państwowy;
  35.  oryginał pisma (lub nota) władz białoruskich potwierdzający, że wnioskodawca jest członkiem delegacji, która na zaproszenie strony polskiej, bierze udział w odpowiednich przedsięwzięciach.

    

   W CELU TRANZYTU

    

   O wizę ubiegać się mogą osoby, które posiadają prawo wjazdu do państwa docelowego i podróżują do niego przez terytorium Polski.

    

   Dokumenty potwierdzające cel wjazdu:

    

  36. oryginał oraz kopię ważnej wizy państwa docelowego;
  37. w przypadku braku konieczności posiadania wizy do państwa docelowego - dokument potwierdzający cel podróży.

    

   WYJAZD W CELU INNYM NIŻ WYMIENIONE POWYŻEJ

    

   O wizę ubiegać się mogą osoby, które udają się do Polski w jednym z poniższych celów:

    

  38. wyjazd jako osoba towarzysząca (np. dzieci udające się we wspólną podróż z rodzicami, opiekunowie wycieczek szkolnych, itp.);
  39. spotkanie w ambasadach innych państw (np. osoby ubiegające się o wizę USA);
  40. odbiór karty pobytu;
  41. uczestnictwo w pogrzebie;
  42. nawiedzenie cmentarzy lub miejsc pamięci.

   Jeden z dokumentów potwierdzających dany cel wyjazdu:

    

  43. stosowna dokumentacja  potwierdzająca dokładny termin, charakter oraz cel wyjazdu osoby, której się towarzyszy;
  44. stosowna dokumentacja  potwierdzająca dokładny termin, charakter oraz miejsce spotkania w ambasadzie;
  45. decyzja Wojewody o przyznaniu karty pobytu;
  46. oficjalny dokument (w oryginale lub kopii) potwierdzający fakt śmierci oraz dokument potwierdzający stan pokrewieństwa lub inną więź między wnioskodawcą i zmarłym;
  47. oryginał dokumentu, potwierdzający istnienie grobu oraz fakt opieki nad nim oraz dokument potwierdzający stan pokrewieństwa lub inną więź między wnioskodawcą i pochowanym.

   Zgodnie z artykułem 14(6) Kodeksu Wizowego konsul może odstąpić od egzekwowania jednego lub kilku wymogów, jeżeli wiadomo, że osoba ubiegająca się o wizę wcześniej udowodniła, że jest uczciwa i wiarygodna, a zwłaszcza że z poprzednich wiz korzystała zgodnie z prawem, i jeżeli nie ma wątpliwości co do tego, że w chwili przekraczania zewnętrznych granic państw członkowskich będzie spełniała wymogi art. 5 (1) Kodeksu Granicznego Schengen.

   Zgodnie z artykułem 21 (8) kodeksu wizowego podczas rozpatrywania wniosku konsulat może w uzasadnionym przypadku zaprosić osobę ubiegającą się o wizę na rozmowę i poprosić o dodatkowe dokumenty, które nie były wskazane w wymienionym wyżej wykazie  (np., dokumenty umożliwiające ustalenie zamiaru opuszczenia terytorium strefy Schengen przez osobę ubiegającą się o wizę przed upływem terminu ważności wizy, o którą  aplikuje wnioskodawca).

   Posiadanie wizy nie jest równoznaczne z automatycznym prawem wjazdu, posiadacz wizy zostanie poproszony na granicy zewnętrznej o przedstawienie dowodów, że spełnia warunki wjazdu, zgodnie z w art. 5 kodeksu granicznego Schengen. O wjeździe każdorazowo decyduje Straż Graniczna.

    

   PODZAKŁADKA INFORMACJA DLA CZŁONKÓW RODZINY OBYWATELA UE

    

   INFORMACJA DLA CZŁONKÓW RODZINY OBYWATELA UE

  • Obywatelem UE jest obywatel państwa członkowskiego UE, obywatel państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Norwegia, Islandia, Liechtenstein), obywatel Konfederacji Szwajcarskiej.

    

   Członkami rodziny obywatela UE są:

    

   •       współmałżonek,

   •       dziecko do dwudziestego pierwszego roku życia pozostające na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka lub partnera,

   •       rodzice pozostający na utrzymaniu na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka lub partnera.

    

    

   Rozpatrywanie wniosków o wydanie wizy dla członków rodziny obywatela UE odbywa się na ułatwionych zasadach określonych w ustawie z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich UE i członków ich rodzin, która implementuje dyrektywę 2004/38 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2006 r., w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się na terytorium państw członkowskich (proszę podać link do ustawy, nie do dyrektywy).

   Członek rodziny uprawniony jest do otrzymania wizy bezpłatnie, tak szybko jak to możliwe i na podstawie procedury przyspieszonej. Członek rodziny ubiega się o wizę na podstawie dowodu potwierdzającego więzy rodzinne z obywatelem UE i dowodu na to, że obywatel wykonuje lub będzie wykonywał prawa przysługujące na mocy traktatów do swobodnego przemieszczania się w państwie członkowskim przeznaczenia.

  • Odmawia się wydania wizy, gdy:

   - wjazd osoby wnioskującej następuje w okresie obowiązywania wpisu dotyczącego tej osoby w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany lub

   - pobyt tej osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub zdrowia publicznego.

    

   Odmowa wydania wizy przez konsula następuje w drodze decyzji. Od decyzji o odmowie wydania wizy przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Zagranicznych.

    

   W razie odmowy wydania wizy, odmowa taka następuje w trybie decyzji administracyjnej, a odwołanie przysługuje do Ministra Spraw Zagranicznych.

    

   PODZAKŁADKA OPŁATA ZA ROZPATRZENIE WNIOSKU WIZOWEGO

    

   OPŁATA ZA ROZPATRZENIE WNIOSKU WIZOWEGO

    

   Opłata za wizę Schengen wynosi 60 Euro.

    

   W stosunku do aplikantów pochodzących z krajów, z którymi obowiązują umowy z UE o ułatwieniach w wydawaniu wiz, obowiązuje zawarta w tych umowach opłata wizowa (Rosja, Ukraina, Mołdawia, Bośnia i Herzegovina, Montenegro, Serbia, Albania, Armenia, Azerbejdżan i Była Jugosłowiańska Republika Macedonii).

    

   Wobec obywateli krajów, z którymi nie obowiązują umowy z UE o ułatwieniach w wydawaniu wiz, stosuje się opłaty wynikające z ogólnych zasad Kodeksu Wizowego wraz ze zniżkami jakie ten kodeks zawiera (art. 16 ust. 4);

  Dzieci w wieku od lat sześciu do poniżej lat 12 uiszczają opłatę wizową w wysokości 35 EUR.

  Opłatę wizową znosi się względem osób ubiegających się o wizę należących do jednej z następujących kategorii:

  a)

  dzieci poniżej 6 roku życia;

   

  b)

        uczniowie, studenci, uczestnicy studiów doktoranckich i towarzyszący nauczyciele, którzy podróżują w celu podjęcia studiów lub udziału w szkoleniach;

   

  c)

       naukowcy z państw trzecich podróżujący w celu prowadzenia badań naukowych zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu 2005/761/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 września 2005 r. w celu ułatwienia wydawania przez państwa członkowskie jednolitych wiz krótkoterminowych dla naukowców z państw trzecich podróżujących w ramach Wspólnoty w celu prowadzenia badań naukowych;

   

  d)

      przedstawiciele organizacji niekomercyjnych w wieku do lat 25 uczestniczący w seminariach, konferencjach, imprezach sportowych, kulturalnych i edukacyjnych organizowanych przez organizacje niekomercyjne.

   

  W sytuacji kiedy wniosek jest dopuszczalny opłata wizowa nie podlega zwrotowi oraz, a aplikujący otrzymuje potwierdzenie uiszczenia opłaty za rozpatrzenie wniosku wizowego.

   

  PODZAKŁADKA DODATKOWE INFORMACJE

   

  DODATKOWE INFORMACJE

  Od decyzji o odmowie wydania wizy Schengen wydanej przez konsula przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

   

  Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez konsula składa się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie wydania wizy Schengen.

   

  Konsul rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 2, w terminie 7 dni.

  Opłata za ponowne rozpatrzenie wniosku o wizę wynosi 60 Euro.

  W przypadku odmowy/unieważnienia/cofnięcia wizy decyzję taką przedstawia się osobie na standardowym formularzu, zgodnie z załącznikiem VI WKW.

  Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych znajdujących się w systemie informacji wizowej (VIS) jest Centralny Organ Techniczny KSI, Komenda Główna Policji, ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa.

   

  Skargi dotyczące ochrony danych osobowych są rozpatrywane przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

   

  ZAKŁADKA WIZA KRAJOWA D

  Aby otrzymać wizę narodową typu „D", uprawniającą do pobytu na terenie RP powyżej 90 dni, należy złożyć wniosek, w okresie nie mniejszym niż tydzień przed zaplanowaną podróżą.

   

  Wszystkie wizy "D" upoważniają do poruszania się po strefie Schengen przez trzy miesiące w każdym okresie sześciu miesięcy - analogicznie do tytułów  pobytowych.

   

  Państwa Członkowskie mogą wydawać wizy "D" maksymalnie z rocznym okresem ważności. 

   

  Pobieranie odcisków palców (biometria) nie dotyczy osób ubiegających się o wizę krajową.

   

   

  Okres ważności wizy krajowej rozpoczyna się nie później niż 3 miesiące od dnia jej wydania i nie przekracza 1 roku.

   

  PODZAKLADKA WYMAGANE DOKUMENTY

   

  WYMAGANE DOKUMENTY W CELU ZŁOŻENIA WNIOSKU WIZOWEGO O WIZĘ KRAJOWĄ

  1. Wniosek wizowy pod adresem https://www.e-konsulat.gov.pl/

   W przypadku małoletnich wniosek wizowy składa i podpisuje jeden z rodziców lub opiekun prawny. W przypadku małoletniego wpisanego do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego składa się oddzielny wniosek wizowy i otrzymuje oddzielną wizę do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego.

  2. Jedno kolorowe zdjęcie 3,5 x 4,5 cm (według Rozporządzenia Ministra SW z dnia 5 maja 2014r., §. 4.1, ust. 2).
  3. Dokument podróży, który:

  - jest ważny jeszcze co najmniej trzy miesiące po planowanej dacie opuszczenia terytorium państw członkowskich lub, w przypadku kilku wizyt, po planowanej dacie ostatniego opuszczenia terytorium państw członkowskich

   

  - zawiera przynajmniej dwie wolne strony

  - został wydany w ciągu ostatnich dziesięciu lat

  1. Ubezpieczenie zdrowotne, ważne na terytorium wszystkich państw Schengen, na kwotę nie mniej niż 30 000 EUR;

    

  2. Środki finansowe – vide pkt. 8 dot. dokumentów do wizy Schengen
  3. Kopia wewnętrznego dowodu osobistego (ID).
  4. Opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego (vide poniżej)
  5. Dokumenty potwierdzające cel i warunki pobytu

    

   WYKONYWANIE PRACY W OKRESIE NIEPRZEKRACZAJĄCYM 6 MIESIĘCY W CIĄGU KOLEJNYCH 12 MIESIĘCY

    

    

   • oryginał i kopia Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, zarejestrowanego w Urzędzie Pracy w Polsce, właściwym ze względu na miejsce rejestracji podmiotu powierzającego wykonywanie pracy.

    Na podstawie oświadczenia udzielane są tylko wizy osobom wymienionym w oświadczeniu.

     

    Oświadczenia nie uprawniają do ubiegania się o wizy przez członków rodziny wnioskodawcy.

     

     

    WYKONYWANIE PRACY NA PODSTAWIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ

     

   • oryginał i kopia zezwolenia na pracę na terytorium RP zarejestrowanego w Urzędzie Wojewódzkim, właściwym ze względu na miejsce rejestracji podmiotu powierzającego wykonywanie pracy. Na podstawie Zezwolenia udzielane są wizy osobie wymienionej w Zezwoleniu.

    W przypadkach odwiedzin przez bliskich członków rodzin obywateli Białorusi przebywających w Polsce na podstawie wiz krajowych w celu wykonywania pracy osoby takie winny wnioskować o wizy Schengen (okres pobytu 90 dni w okresie 180 dni), przedkładając wraz z wnioskiem wizowym oraz pozostałymi dokumentami wymaganymi do otrzymania wizy Schengen pismo od pracodawcy potwierdzające fakt zatrudnienia cudzoziemca w Polsce.

     

    Oświadczenie o zamiarze wykonywania pracy lub zezwolenie na pracę jest dedykowane do pobytu cudzoziemców w celu wykonywania pracy, a nie pobytu długoterminowego członków rodzin. Po podjęciu pracy cudzoziemcy mogą wystąpić w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 12.12.2013 r. o cudzoziemcach o karty pobytu dla siebie i członków rodzin.

    Po ewentualnym otrzymaniu karty pobytu ob. Białorusi mogą samodzielnie zapraszać bliskich członków rodzin do odwiedzin, wnioskując o wizy Shengen lub wizy krajowe.

     

     

    PEŁNIENIE FUNKCJI W ZARZĄDZIE OSOBY PRAWNEJ WPISANEJ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW LUB BĘDĄCEJ SPÓŁKĄ KAPITAŁOWĄ W ORGANIZACJI

     

   • kopia zaświadczenia o wpisaniu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego;

    Na podstawie wpisu do Rejestru wizy udzielane są na okres 180 dni w okresie 12 miesięcy. Na podstawie wpisu do Rejestru osoby mogą ubiegać się o wizy powyżej 180 dni jedynie na podstawie zezwolenia na pracę.

    Na podstawie wpisu do Rejestru mogą wnioskować tylko o wizy Schengen współmałżonek i dzieci osoby wymienionej w Rejestrze.

     

     

    ODBYCIE STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA, STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA LUB JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH ALBO STUDIÓW TRZECIEGO STOPNIA, W CELU SZKOLENIA ZAWODOWEGO
    I W CELU KSZTAŁCENIA SIĘ LUB SZKOLENIA W INNEJ FORMIE NIŻ OKREŚLONA W ART. 60 UST. 1 PKT 9 LUB 10 USTAWY Z DNIA 12 GRUDNIA 2013R. O CUDZOZIEMCACH

     

   • oryginał zaświadczenia o przyjęciu na studia, bądź dokument potwierdzający status studenta;
   • zaświadczenie o odbywaniu kursu/szkolenia (w przypadku uczestniczenia w kursach/szkoleniach uzasadniających wydanie wizy krajowej – zaświadczenie o wpisaniu na listę uczniów, sporządzone przez przyjmujący uniwersytet, kolegium bądź szkołę w którym winna znajdować się informacja o szczegółowym przebiegu kursu/szkolenia (szczegółowy plan kursu/szkolenia w tym ilości godzin, dni nauki; w przypadku płatnego kursu/szkolenia - potwierdzenie wniesienia opłaty).

     

    W przypadkach odwiedzin przez bliskich członków rodzin ob. Białorusi przebywających w Polsce na podstawie wiz krajowych w celu odbycia studiów lub nauki osoby takie winny wnioskować o wizy Schengen (okres pobytu 90 dni w okresie 180 dni), przedkładając wraz z wnioskiem wizowym oraz pozostałymi dokumentami wymaganymi do otrzymania wizy Schengen pismo od władz uczelni potwierdzające fakt odbywania studiów lub nauki w Polsce.

    Po ewentualnym otrzymaniu karty pobytu ob. Białorusi mogą samodzielnie zapraszać bliskich członków rodzin do odwiedzin, wnioskując o wizy Schengen lub wizy krajowe.

     

    KORZYSTANIE Z UPRAWNIEŃ WYNIKAJĄCYCH Z POSIADANIA KARTY POLAKA

     

   • oryginał i kopia Karty Polaka;

    W przypadku złożenia wniosku na podstawie Karty Polaka można aplikować wyłącznie o wizę krajową

     

    Jeżeli wyżej wskazane wykazy dokumentów nie są wyczerpujące Konsul może zażądać od każdego wnioskodawcy dostarczenia dodatkowych dokumentów uwiarygodniających informacje podane we wniosku wizowym.

     

    Posiadanie wizy nie jest równoznaczne z automatycznym prawem wjazdu. O wjeździe każdorazowo decyduje Straż Graniczna.

     

    PODZAKLADKA OPŁATA ZA ROZPATRZENIE WNIOSKU WIZOWEGO

     

    OPŁATA ZA ROZPATRZENIE WNIOSKU WIZOWEGO

    Według Taryfy Opłat Konsularnych opłata za złożenie wniosku o wizę krajową wynosi 60 Euro.

    W sytuacji kiedy wniosek jest dopuszczalny opłata wizowa nie podlega zwrotowi oraz, że aplikujący otrzyma potwierdzenie uiszczenia opłaty za rozpatrzenie wniosku wizowego.

     

    PODZAKŁADKA DODATKOWE INFORMACJE

     

    DODATKOWE INFORMACJE

  Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez konsula składa się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie wydania wizy Schengen.

   

  Konsul rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 2, w terminie 7 dni.

  Opłata za złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wynosi 60 Euro lub w zależności od umowy dwustronnej podpisanej z krajem, z którego pochodzi osoba wnioskująca o wizę.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: