close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA W SPRAWACH PASZPORTOWYCH

 •  

   

  1.  Czy wybierając się do konsulatu - w celu złożenia wniosku o wydanie paszportu (paszportu tymczasowego) - mam zabrać ze sobą również odpis polskiego aktu urodzenia i odpis polskiego aktu małżeństwa?  Czy mogą być potrzebne?

  Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia jest wymagany do sprawy paszportowej osoby, która nie posiada numeru PESEL.

  Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa jest wymagany od osoby, która zmieniła nazwisko w związku z zawarciem małżeństwa za granicą. Ponadto dokument ten składa osoba, która nie posiada numeru PESEL - bez względu na to, czy nastąpiła zmiana jej nazwiska w związku z zawarciem małżeństwa, czy też nazwisko nie uległo zmianie (dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn). 

  Dokumenty te mogą być również wymagane, gdyby okazało się, że należy wyjaśnić ew. wątpliwości w zakresie danych osobowych lub gdyby wystąpiły np. rozbieżności danych w dokumentacji paszportowej i w centralnej ewidencji paszportowej. Zatem zabranie ze sobą w/w dokumentów może być przydatne. 

   

  2. Czy mogą być wymagane jeszcze inne dokumenty do sprawy wydania paszportu?

  Jeżeli osoba mająca zamiar złożyć wniosek o wydanie paszportu posiada „stary” paszport, nieważny od dłuższego czasu, należy brać pod uwagę, iż może być  wymagane uzyskanie przez nią poświadczenia obywatelstwa polskiego.

  Sprawę tego rodzaju osoba zainteresowana powinna skonsultować z konsulem, okazując wszystkie posiadane dokumenty mogące mieć znaczenie w sprawie paszportowej. Analiza całości sprawy przez konsula wykaże, jakie dokumenty będą wymagane do sprawy wydania paszportu. Bez wnikliwego zbadania całokształtu sprawy nie można wyrazić konkretnego stanowiska w tej sprawie. Sprawa każdego obywatela jest rozpatrywana przez konsula indywidulanie. Brane są pod uwagę dokumenty i okoliczności dotyczące danej osoby.

   

  3. Jakie dokumenty muszę przedłożyć przy składaniu wniosku o paszport?

  Pełne informacje umieszczone są w zakładkach Paszport dla osoby pełnoletniej oraz Paszport dla osoby małoletniej.

   

  4. Jaki jest okres oczekiwania na paszport?

  Na paszport biometryczny aktualnie czeka się w tutejszym urzędzie ok. 6 tygodni.

   

  5. Czy można złożyć wniosek o wydanie paszportu w dowolnym polskim konsulacie?

  Wniosek o wydanie paszportu można złożyć w dowolnie wybranym urzędzie konsularnym. Należy pamiętać, iż w tym samym urzędzie odbiera się nowy paszport.

   

  6. Utraciłem wszystkie polskie dokumenty. Czy będę mógł złożyć wniosek o paszport w konsulacie?

  Tak. Czas oczekiwania może się wówczas wydłużyć. Niezbędne może być również przedłożenie innych dokumentów, dlatego przed umówieniem wizyty należy skontaktować się telefonicznie z działem paszportowym Konsulatu.

   

  7. Mój nieważny paszport pozostał w Polsce, czy muszę go przedstawić przy składaniu wniosku o nowy paszport w Konsulacie?

  Tak. Przedłożenie paszportu jest konieczne, nawet jeżeli jest już nieważny. Jeśli nie jest to możliwe w momencie składania wniosku, należy go okazać, celem anulowania, najpóźniej w momencie odbioru nowego paszportu. W przypadku utraty paszportu, należy wypełnić w konsulacie odpowiedni druk zgłoszenia jego kradzieży lub zagubienia.

   

  8. Okres ważności mojego paszportu upływa w dniu, w którym mam wyznaczony termin na złożenie wniosku o paszport w konsulacie. Mam już dawno zaplanowaną podróż w tym właśnie czasie, kiedy nie będę mieć ważnego paszportu. Jakie jest wyjście w tej sytuacji? Czy mogę uzyskać paszport tymczasowy na  okres oczekiwania na paszport 10-letni.

  Osoba składająca wniosek o wydanie paszportu (10-letniego) może jednocześnie złożyć wniosek o wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na doręczenie paszportu (biometrycznego), jeżeli  ma ona takie życzenie wynikające z jej sytuacji (pilna podróż, konieczność posiadania ważnego dokumentu tożsamości z innego powodu niż odbycie podróży; osoba nie musi podawać powodu). Oznacza to, że wnioskodawca wypełnia  dodatkowy wniosek paszportowy (taki sam wniosek jak o wydanie paszportu) i składa  wraz z fotografią, uiszcza także opłatę za wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na doręczenie paszportu. Okres ważności paszportu tymczasowego ustala się przy składaniu wniosku o wydanie tego dokumentu stosownie do sytuacji danej osoby.

  Uwaga: Osoba zainteresowana powinna dokładnie sprawdzić przepisy kraju, do którego planuje wyjazd na podstawie paszportu tymczasowego, określające zasady wjazdu na terytorium tego kraju, między innymi, na podstawie paszportu tymczasowego. Znane są sytuacje, kiedy paszporty tymczasowe nie są brane pod uwagę jako dokumenty uprawniające do wjazdu na terytorium innego państwa (wynika to z uregulowań prawnych tego państwa).

   

  9. Czy paszport tymczasowy jest ważny na wszystkie kraje świata?

  Paszport tymczasowy poświadcza obywatelstwo polskie (i tożsamość osoby w  nim wskazanej w zakresie danych zawartych w tym dokumencie)  i uprawnia obywatela polskiego do przekraczania granicy i pobytu za granicą. Jednakże osoba planująca wyjazd do innego kraju powinna sprawdzić (np. na stronie internetowej ambasady danego kraju, ew. skierować zapytanie do konsulatu tego kraju), czy aktualnie obowiązujące przepisy tego kraju dopuszczają możliwość wjazdu na podstawie paszportu tymczasowego na terytorium tego państwa (znane są przypadki, iż miejscowe przepisy nie dopuszczają możliwości wjazdu na terytorium danego państwa na podstawie paszportu tymczasowego).

   

  10. Czy wniosek o wydanie paszportu można do konsulatu przesłać pocztą? Czy można wystąpić o paszport przez pełnomocnika?

  Nie ma możliwości przesłania wniosku paszportowego pocztą (ani przy wykorzystaniu usługi innego operatora przewozowego, np. kuriera). Wniosek o wydanie paszportu, po uprzednim zarejestrowaniu się na wizytę paszportową w konsulacie, należy złożyć w konsulacie osobiście.

  Wniosek o wydanie paszportu osobie małoletniej składają rodzice (lub odpowiednio - ustanowieni przez sąd opiekunowie).

  Nie ma możliwości upoważnienia innej osoby do złożenia wniosku o paszport (lub paszport tymczasowy).

  Informujemy, że wniosek paszportowy można złożyć również w trakcie wyjazdowego dyżuru konsularnego (lista miejsc i dat najbliższych dyżurów zamieszczona jest na stronie Placówki w zakładce Dyżury konsularne).

   

  11. Czy istnieje inna możliwość odbioru paszportu niż osobiste zgłoszenie się do konsulatu?

  Tak. Konsul może odstąpić od wymogu osobistego odbioru paszportu przy wykorzystaniu usług operatora pocztowego lub przewozowego. Przy składaniu wniosku o paszport należy wyrazić takie życzenie i wypełnić stosowny wniosek w tej sprawie (formularze są dostępne w konsulacie). Koszt przesyłki pokrywa osoba zainteresowana. Sprawę omawia się szczegółowo podczas składania wniosku paszportowego.

   

  12. Kiedy następuje anulowanie dotychczasowego paszportu, jeśli nowy paszport wysyła się do interesanta pocztą (albo korzysta się z usług kurierskich)?

  Dotychczasowy  paszport (paszport tymczasowy) anuluje się przed wysłaniem do interesanta nowego paszportu i dołącza się do tej samej przesyłki. Zatem interesant powinien pamiętać o tym, iż nowy paszport zostanie do niego przesłany (jeśli złożył w tej sprawie wniosek) po dostarczeniu konsulowi (np. również drogą pocztową) dotychczasowego dokumentu paszportowego - w celu anulowania go.  

   

                13. Czy istnieje możliwość odbioru paszportu przez pełnomocnika?

  Nie ma możliwości upoważnienia innej osoby do odbioru paszportu. Paszport odbiera się osobiście, przedkładając do anulowania dotychczasowy dokument paszportowy. Paszport małoletniego odbiera jeden z rodziców (lub ustanowionych przez sąd opiekunów). Rodzic odbierający nowy paszport małoletniego okazuje swój paszport (lub odpowiednio dowód osobisty) i przedkłada do anulowania dotychczasowy dokument paszportowy dziecka. Możliwe jest natomiast przesłanie paszportu z wykorzystaniem usług operatora pocztowego lub przewozowego na adres pobytu za granicą wskazany przez wnioskodawcę. W takim przypadku konieczne jest jednak wcześniejsze zwrócenie się przez wnioskodawcę z wnioskiem o doręczenie paszportu właśnie w taki sposób i złożenie pisemnej rezygnacji z weryfikacji danych biometrycznych zawartych w paszporcie. Koszt przesyłki pokrywa wnioskodawca.

  (Powyższa informacja dotyczy również zasady odbioru paszportu tymczasowego).

   

                14. Czy jest możliwość przesłania nowego paszportu z innego konsulatu lub z kraju?

  Nie, paszport należy odebrać w urzędzie, w którym składało się wniosek.

   

                15. Utraciłem paszport/paszport tymczasowy. Co należy zrobić?

  Osoba, która utraciła paszport (paszport tymczasowy) jest obowiązana niezwłocznie  zawiadomić o tym organ paszportowy. (Za granicą organem paszportowym jest konsul).

  Zawiadomienie konsula o utracie paszportu następuje przeważnie wraz ze składaniem wniosku o wydanie paszportu tymczasowego lub paszportu.

  Złożenie zawiadomienia w konsulacie o utracie paszportu oznacza, iż dokument ten traci ważność z dniem zawiadomienia konsula o utracie paszportu. Konsul w pierwszej kolejności ustala tożsamość osoby składającej zawiadomienie, następnie niezwłocznie wprowadza do ewidencji paszportowej informację, iż paszport tej osoby utracił ważność z dniem złożenia zawiadomienia konsulowi w tej sprawie. Tę informację konsul niezwłocznie przekazuje do centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych.

   

  Uwaga: jeśli osoba odnajdzie paszport, którego utratę zgłosiła w konsulacie, powinna niezwłocznie ten dokument zwrócić do organu paszportowego.

   

  Wskazane jest również udanie się na najbliższy posterunek włoskiej policji i zgłoszenie utraty dokumentu (policja wystawi zaświadczenie potwierdzające dokonanie zgłoszenia – denuncia di smarrimento dei documenti).

   

  16. Odnalazłem w domu paszport, którego utratę kilka dni temu zgłosiłem w konsulacie. Czy mogę wycofać zawiadomienie o utracie paszportu?

  Nie. W takiej sytuacji należy odnaleziony paszport zwrócić do organu paszportowego.

  Dokument ten jest nieważny, oznacza to, iż nie można nim się legitymować. Utrata ważności paszportu nastąpiła z dniem zawiadomienia konsula o utracie paszportu.

  (Podjęcie próby np. ew. legitymowania się tym dokumentem przy przekraczaniu granicy może spowodować niekorzystne konsekwencje i utrudnienia).

   

  17. Czy mogę w Konsulacie otrzymać paszport tymczasowy?
  Paszport tymczasowy wydaje się:

  - osobom przebywającym za granicą, na czas oczekiwania przez nie na doręczenie paszportu sporządzonego w RP (jeśli interesant wyraża takie życzenie i składa wniosek o wydanie tego dokumentu),

  - osobom przebywającym czasowo w RP i za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu,

  - osobom przebywającym w RP i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny,

  - osobom przebywającym w RP i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową,

  - osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ta ma charakter czasowy.

   

  18. Wydanie paszportu tymczasowego na powrót do kraju.

  Paszport tymczasowy na powrót do Polski wydaje się osobie, która np. utraciła podczas pobytu za granicą swój paszport (lub dowód osobisty, na podstawie, którego przekroczyła granicę lub posiada nieważny dowód osobisty lub paszport/paszport tymczasowy). Przy składaniu wniosku paszportowego ustala się okres ważności paszportu tymczasowego, który ma być wydany danej osobie – w porozumieniu z tą osobą.

  Wnioskodawca składa wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego wraz z fotografią. W niektórych sytuacjach mogą być wymagane inne dokumenty.

   

  19. Możliwość powrotu do Polski na podstawie nieważnego polskiego paszportu, nieważnego paszportu tymczasowego lub nieważnego dowodu osobistego.

  Obywatel polski w celu podróżowania po strefie Schengen, w tym do Polski, musi posiadać ważny paszport lub polski dowód osobisty.

   

  20. Czy w Konsulacie mogę wyrobić dowód osobisty i prawo jazdy?

  Nie, dowód osobisty i prawo jazdy można wyrobić tylko w Polsce. Dowód osobisty w Urzędzie Miasta lub Gminy, a prawo jazdy w Wydziale Komunikacji.

   

  21. Jadę na 2 miesiące do Polski. Czy mogę w Polsce otrzymać paszport? Czy ten paszport będzie można odebrać w konsulacie?

  Obecnie istnieje możliwość złożenia wniosku o wydanie paszportu w dowolnym konsulacie lub dowolnym wydziale paszportów urzędu wojewódzkiego w kraju.

  Jednakże nowy paszport odbiera się w tym urzędzie, w którym został złożony wniosek.

  Organ paszportowy, przyjmujący wniosek, bada sprawę każdej osoby indywidualnie, mając na uwadze m.in. składane do sprawy dokumenty, dokonuje również wymaganych sprawdzeń. Nie można dokładnie ocenić sprawy paszportowej bez rozpatrzenia wniosku.

   

  22. Czy mogę w Polsce złożyć wniosek o paszport i paszport tymczasowy na czas oczekiwania na paszport?

  Paszport tymczasowy na czas oczekiwania na doręczenie paszportu (biometrycznego) wydaje jedynie konsul. Wojewoda nie wydaje paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na paszport (biometryczny), gdyż przepisy nie określają takiej możliwości.

   

  23. Jakie jest wyjście z sytuacji, gdy jeden rodzic lub oboje rodzice posiadają nieważne paszporty, dowody osobiste lub w ogóle - nie posiadają dokumentu tożsamości, a wyrażają życzenie złożenia wniosku o wydanie dziecku paszportu albo paszportu tymczasowego.

  W pierwszej kolejności rodzice powinni podjąć działania, mające na celu uzyskanie dla siebie dokumentów paszportowych. Brak dokumentu tożsamości uniemożliwia identyfikację osoby, a tym samym również przyjęcie od niej zgody na wydanie dokumentu paszportowego jej małoletniemu dziecku.

   

  24. Oboje z żoną pracujemy za granicą. Nasze dziecko przebywa z dziadkami w Polsce. Co trzeba zrobić, aby ono mogło otrzymać paszport, bez naszej obecności w kraju?   

  Dziadkowie nie mogą złożyć wniosku o wydanie paszportu wnukowi, wniosek mogą złożyć oboje rodzice lub 1 rodzic wraz z pisemną zgodą drugiego rodzica.

  Bez obecności w kraju 1 rodzica nie ma możliwości złożenia wniosku o wydanie paszportu dziecku. Należy pamiętać również, iż paszportu dziecka nie może odebrać nikt inny poza rodzicami (wystarczy obecność 1 rodzica). Oznacza to, iż 1 z rodziców powinien w tej sprawie pojechać do Polski (w celu złożenia wniosku i odbioru paszportu).

  W sprawie wyrażenia zgody na wydanie dziecku paszportu drugi rodzic może udać się do konsulatu, po uprzednim umówieniu spotkania, wypełnić stosowne oświadczenie, na którym konsul potwierdzi własnoręczność jego podpisu (wymagane okazanie ważnego paszportu lub ważnego dowodu osobistego) oraz dostarczyć ją rodzicowi w Polsce składającemu wniosek o paszport dla dziecka. Obywatele polscy przedstawiają ważne polskie dokumenty paszportowe lub polskie dowody osobiste, obywatele innych państw - paszport lub ewentualnie dowód osobisty kraju pochodzenia, o ile umożliwia on legalny wjazd na terytorium Włoch.

   

  25. Procedura wyrażenia zgody na wydanie paszportu (paszportu tymczasowego) dziecku przebywającemu wraz z drugim rodzicem w Polsce.

  Sprawę tę można załatwić w konsulacie. Należy umówić się na spotkanie za pośrednictwem  aplikacji e-konsulat na wizytę w konsulacie w dziale prawnym (nie paszportowym) w celu uzyskania potwierdzenia własnoręczności podpisu na oświadczeniu dotyczącym wyrażenia zgody na wydanie paszportu dziecku. W konsulacie jest dostępny stosowny formularz, na którym można wyrazić zgodę na wydanie dziecku paszportu. Konsul potwierdza własnoręczność podpisu tego rodzica. Osoba udająca się do konsulatu powinna posiadać ważny paszport lub ważny dowód osobisty. Bez okazania ważnego dokumentu tożsamości nie ma możliwości załatwienia tej sprawy. Obywatele polscy przedstawiają ważne polskie dokumenty paszportowe lub polskie dowody osobiste, obywatele innych państw - paszport lub ewentualnie dowód osobisty kraju pochodzenia, o ile umożliwia on legalny wjazd na terytorium Włoch. Oświadczenie to osoba przekazuje do drugiego rodzica przebywającego w kraju, który je przedkłada w oddziale paszportowym wraz z wnioskiem o wydanie dziecku paszportu.

  Za  tę czynność pobiera się opłatę konsularną (za potwierdzenie własnoręczności podpisu).

   

  26. Wg aktu urodzenia jestem jedynym opiekunem dziecka. Jaki dokument powinnam przedłożyć przy składaniu wniosku paszportowego?

  Należy przedłożyć aktualnie wydany odpis zupełny polskiego aktu urodzenia z adnotacją o art. 42 ust. 2 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, która utraciła moc w dniu 1 marca 2015 r. lub z adnotacją o art. 61 ust. 2 ustawy  z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, obowiązującej od 1 marca 2015 r., który potwierdza, że matka jest jedynym prawnym opiekunem dziecka.

   

  27. W zagranicznym akcie urodzenia mojego dziecka nie figurują dane jego biologicznego ojca. Natomiast przy transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia dziecka kierownik urzędu stanu cywilnego w Polsce powiedział mi, że muszę podać jakieś imię ojca dziecka (jeśli tego nie zrobię, to zostanie wpisane jakiekolwiek imię męskie). Jak wygląda w takiej sytuacji sprawa wydania dziecku paszportu, kto wyraża zgodę na wydanie mu paszportu? 

  Jeżeli nie nastąpiło uznanie dziecka lub sądowe ustalenie ojcostwa osoby małoletniej, dla której jest składany wniosek paszportowy, należy złożyć odpis zupełny aktu urodzenia dziecka.

  W przypadku, kiedy dane ojca dziecka zostały wpisane w akcie urodzenia na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, która utraciła moc w dniu 1 marca 2015 r. oraz art. 61 ust. 2 ustawy  z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, obowiązującej od 1 marca 2015 r. - nie jest wymagana w sprawie paszportowej zgoda ojca dziecka, gdyż z przepisów w/w ustaw  wynika, iż nie nastąpiło uznanie dziecka przez ojca ani ojcostwo jego nie zostało ustalone. W sytuacji tej zgodę na wydanie paszportu / paszportu tymczasowego wyraża jedynie matka dziecka.

   

  28. Samotnie wychowuję dziecko, kończy się ważność paszportu dziecka. Jak wygląda procedura wydania dziecku paszportu?

  Ta kwestia wymaga wyjaśnienia, jaka jest sytuacja prawna drugiego rodzica w zakresie władzy rodzicielskiej (czy istnieje orzeczenie sądu dotyczące władzy rodzicielskiej drugiego rodzica). Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie konsulatu w zakładce Paszport dla osoby małoletniej. Zaleca się również telefoniczny kontakt z tutejszym Urzędem.

   

  29. Czy uzyskam kolejny paszport dla małoletniego dziecka bez zgody drugiego  rodzica na podstawie tego samego orzeczenia sądu zastępującego zgodę drugiego rodzica, jeśli było ono już „wykorzystane” do wydania dotychczasowego paszportu?

  Orzeczenie sądu zastępujące zgodę jednego z rodziców może być „wykorzystane” jedynie w danym konkretnym przypadku składania wniosku o wydanie paszportu małoletniemu. Zgoda obojga rodziców jest wymagana przy każdorazowym składaniu wniosku o wydanie paszportu dziecku. Oznacza to, że  przy składaniu wniosku o wydanie kolejnego paszportu jest wymagana zgoda obojga rodziców, a jeśli nie jest możliwe uzyskanie zgody 1 rodzica, to należy uzyskać orzeczenie sądu zastępujące zgodę tego rodzica.

   

  30. Co zrobić, gdy drugi rodzic (ojciec/matka) nie zgadza się na wydanie dziecku paszportu?

  W takiej sytuacji konieczne jest przedstawienie orzeczenia sądu rodzinnego zawierającego zgodę na wydanie paszportu w zastępstwie drugiego rodzica. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie konsulatu w zakładce Paszport dla osoby małoletniej. Zaleca się również telefoniczny kontakt z tutejszym Urzędem.

   

  31. Jakie działania należy podjąć, jeśli jeden z rodziców nie może być obecny przy składaniu wniosku o wydanie paszportu (paszportu tymczasowego) dla dziecka w konsulacie?

  Jeżeli jeden z rodziców nie może być obecny przy składaniu wniosku o paszport (paszport tymczasowy) dla dziecka, może on wyrazić zgodę  na wydanie dziecku tego dokumentu, wypełniając stosowne oświadczenie w tej sprawie i dostarczając oryginał rodzicowi składającemu wniosek. Własnoręczność podpisu na tym oświadczeniu powinien potwierdzić notariusz w Polsce, organ paszportowy (konsul, wojewoda), lub notariusz włoski (w tym ostatnim przypadku należy dopilnować, aby treść była zgodna z treścią zgody wyrażaną do polskiego paszportu, wzór zgody w zakładce Formularze).

   

  32. Wniosek o wydanie paszportu zamierza złożyć osoba pełnoletnia, która urodziła się za granicą, nigdy nie posiadała polskiego paszportu ani dowodu osobistego, ale już uzyskała decyzję wojewody stwierdzającą posiadanie obywatelstwa polskiego. Czy osoba ta powinna transkrybować zagraniczny akt małżeństwa, jeśli w związku z zawarciem małżeństwa nie zmieniła nazwiska?

  Odpis skrócony lub  zupełny polskiego aktu małżeństwa jest wymagany w sprawie paszportowej osoby, która nie posiada numeru PESEL, bez względu na to, czy   nastąpiła zmiana jej nazwiska w związku z zawarciem małżeństwa, czy też nazwisko nie uległo zmianie (dotyczy to w jednakowym zakresie zarówno kobiet, jak i mężczyzn). Zatem należy dokonać transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa.

   

  33. Możliwość uzyskania polskiego paszportu przez osobę, która urodziła się za granicą, nigdy nie miała polskiego paszportu ani dowodu osobistego (nigdy nie mieszkała w Polsce), ale  jedno z jej rodziców posiadało kiedyś polski paszport?

  Osoba ta powinna najpierw złożyć wniosek o poświadczenie obywatelstwa polskiego. Po uzyskaniu decyzji wojewody, stwierdzającej posiadanie przez nią obywatelstwa polskiego, należy dokonać transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia i aktu małżeństwa.

  Uwaga: Osoba przy składaniu wniosku o wydanie paszportu – wobec nieposiadania żadnego polskiego dokumentu tożsamości – powinna okazać np. paszport zagraniczny, w celu ustalenia jej tożsamości.

   

  34. Procedura uzyskania pierwszego dokumentu paszportowego dla noworodka (urodzonego za granicą).

  W przypadku, kiedy rodzice posiadają jedynie zagraniczny odpis aktu urodzenia dziecka (czyli nie dokonali jeszcze transkrypcji tego aktu w Polsce), a potrzebują pilnie uzyskać dokument tożsamości dla dziecka - istnieje możliwość złożenia w konsulacie wniosku o wydanie dziecku paszportu tymczasowego. Paszport tymczasowy konsul wydaje na okres nie dłuższy niż na 12 miesięcy. W takiej sytuacji wydany paszport tymczasowy nie zawiera numeru PESEL (gdyż konsul nie może wystąpić o nadanie numeru PESEL na podstawie zagranicznego aktu urodzenia).

                   

  34. Do czasu, zanim nie zostanie dokonana transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia w Polsce, konsul nie może zrealizować sprawy wydania paszportu (biometrycznego) dziecku, gdyż nie posiada ono numeru PESEL. Do nadania numeru PESEL jest wymagany m.in. odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia, który można uzyskać dopiero po dokonaniu transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia.

  Należy pamiętać, aby podjąć działania, zmierzające do dokonania transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia dziecka. Przemawiają za tym względy prawne, racjonalne i praktyczne.

  Uwaga dodatkowa: jeśli np. podczas pobytu dziecka w Polsce zostanie utracony jego paszport tymczasowy wydany na podstawie zagranicznego aktu urodzenia (czyli bez zamieszczenia w nim numeru PESEL) - wojewoda nie będzie mógł wydać dziecku paszportu tymczasowego  na powrót do miejsca zamieszkania za granicą, gdyż nie ma takiej możliwości prawnej (jeśli nie nastąpiła transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia).

  Wydanie paszportu tymczasowego bez numeru PESEL  stanowi  wyjątek od zasady, iż w dokumentach paszportowych zamieszcza się numer PESEL. Paszport tymczasowy bez numeru PESEL może wydać tyko konsul (w kraju nie ma takiej możliwości).

   

  35. Mam małe dziecko, czy musi być ze mną przy składaniu wniosku o paszport?

  Dziecko od 5 roku życia musi być obecne przy składaniu wniosku o paszport.

   

  36. Czy konsul może przyjąć do sprawy wydania paszportu zagraniczny akt urodzenia, jeśli osoba, której  dotyczy wniosek, nie posiada numeru PESEL?

  Nie ma takiej możliwości.

   

  37. Czy dziecko urodzone we Włoszech jest automatycznie rejestrowane w USC w Polsce?

  Nie. Czynność ta jest wykonywana na wniosek rodziców w Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce (czynność tę można wykonać również za pośrednictwem konsulatu).

   

  38. Czy konsul może wcześniej wystąpić  o nadanie numeru PESEL, zanim zostanie złożony wniosek o wydanie paszportu?

  Nie może, gdyż o nadanie numeru PESEL konsul występuje jedynie w związku z realizacją sprawy paszportowej danej osoby.  

   

  39. Procedura uzyskania numeru PESEL

  O nadanie numeru PESEL występuje konsul w związku ze sprawą paszportową osoby, która nie posiada jeszcze numeru PESEL (dotyczy zarówno osoby małoletniej, jak i pełnoletniej). Czynność tę konsul wykonuje po przyjęciu pełnej dokumentacji paszportowej (i pobraniu opłaty za wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego). Do sprawy nadania numeru PESEL wymagane jest złożenie odpisu zupełnego lub skróconego polskiego aktu urodzenia. Osoba, która zawarła związek małżeński (bez względu na to, czy nastąpiła zmiana jej nazwiska w związku z zawarciem małżeństwa, czy też – nie), składa odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa. Za sprawę związaną z nadaniem numeru PESEL nie pobiera się opłaty konsularnej. 

  Uwaga: konsul nie występuje o nadanie numeru PESEL w innych sprawach niż w związku ze sprawą wydania pasportu/paszportu tymczasowego.

  Właściwość organów nadających numer pesel jest szczegółowo opisana w Ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

   

        40. Zmiana danych osobowych – czy należy wystąpić o wymianę  paszportu? Czy istnieje taki

       obowiązek?

  W przypadku zmiany (lub konieczności sprostowania) danych, zamieszczonych w dokumencie paszportowym (czyli: nazwiska, imienia/imion, daty i miejsca urodzenia, płci, numeru PESEL) - istnieje obowiązek wymiany posiadanego (ważnego) dokumentu paszportowego.

  Osoba przebywająca za granicą, posiadająca ważny paszport, jest obowiązana wystąpić o jego wymianę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia:

  -  doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę danych,

  - sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska,

  a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem  zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa.

   

   41. Zawarłam związek małżeński. Czy muszę wymienić  paszport?

  Wniosek o wymianę paszportu należy złożyć, jeśli w związku z zawarciem małżeństwa zmieniła Pan/Pani nazwisko. Jeśli nie było zmiany nazwiska - nie ma obowiązku wymiany paszportu.

   

   42. Zawarłam/zawarłem związek małżeński za granicą. Czy muszę o tym powiadomić Urząd Stanu Cywilnego w Polsce, czy jest on o tym powiadamiany automatycznie?

  Urząd Stanu Cywilnego nie jest powiadamiany automatycznie, należy wystąpić o transkrypcję aktu małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego (czynność tę można wykonać również za pośrednictwem konsulatu). Według art. 104 ust. 5 Ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1741 z późn. zm.) obowiązkowa jest transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego jeżeli obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego posiada akt stanu cywilnego potwierdzający zdarzenia wcześniejsze sporządzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL.

   

   43. Moje dziecko zmieniło wygląd. Czy należy złożyć wniosek o wydanie mu nowego paszportu?

  Przepisy nie określają takiego obowiązku. Jednakże zaleca się wymianę paszportu, gdyż w przypadku osoby, u której nastąpiła zmiana wyglądu, mogą wystąpić utrudnienia w ustaleniu jej tożsamości przy przekraczaniu granicy. Zatem w celu uniknięcia ew. niedogodności - należy rozważyć kwestię złożenia wniosku o wydanie nowego paszportu.

   

  44. Wyglądam inaczej niż na zdjęciu w paszporcie i mam problemy przy przekraczaniu granicy. Co mam zrobić?

  W związku ze zmianą wyglądu można ubiegać się o nowy paszport nie czekając na upływ 10-letniej ważności dokumentu.

   

  45. W moim paszporcie nie ma już miejsca na wizy i stemple kontroli granicznej, ale paszport traci ważność dopiero za 3 lata. Czy należy wymienić ten paszport?

  Nie ma takiego obowiązku (wynikającego z przepisów). Jednakże jeśli posiadacz paszportu (w którym brakuje miejsca na umieszczenie w nim wiz lub stempli poświadczających przekroczenie granicy) planuje wyjazd do innych państw, to zaleca się złożenie wniosku o nowy paszport, gdyż przy przekraczaniu granic mogą wystąpić utrudnienia i niedogodności, a nawet może zaistnieć sytuacja, kiedy osoba nie będzie mogła przekroczyć granicy.

  Zatem warto rozważyć złożenie wniosku o wymianę paszportu nawet, jeśli nie jest planowana podróż w najbliższym czasie, aby w razie zaistnienia potrzeby pilnego wyjazdu kwestia ta nie spowodowała niedogodności i utrudnień dla osoby zainteresowanej (np. z powodu konieczności załatwienia wielu spraw jednocześnie, pilności spraw, braku czasu). 

   

  46. W jakim terminie przed końcem ważności paszportu można wnioskować o wydanie nowego paszportu?

  Posiadacz paszportu może składać wniosek o wydanie nowego paszportu w czasie dla siebie dogodnym. Przepisy nie określają terminów w tym zakresie.

  Przy wnioskowaniu o nowy paszport należy brać pod uwagę czas oczekiwania na wizytę paszportową w  konsulacie oraz czas oczekiwania na wydanie paszportu.

  Ponadto należy uwzględnić niżej wymienione kwestie, co umożliwi osobie zainteresowanej podjęcie decyzji, kiedy powinna złożyć wniosek o wydanie paszportu. Odpowiednio wcześniejsze  złożenie  wniosku  może mieć  pozytywny wpływ na  planowane przez interesanta  działania, przedsięwzięcia, podróże, itp.

  Jeśli posiadacz paszportu zamierza odbyć podróż do innego kraju, należy uzyskać informację o aktualnych przepisach określających zasady wjazdu i pobytu na terytorium tego kraju - w zakresie wymaganej ważności paszportu (ten aspekt należy uwzględnić również przy ubieganiu się o wizę, jeśli taki obowiązek istnieje).  

   

  47. Czy mogę złożyć wniosek o nowy paszport, jeżeli mój paszport jest ważny jeszcze np. 2 lata?

  Tak. 

   

  48. Czy mogę zgłosić się do Konsulatu w dowolnym dniu i o dowolnej godzinie, aby złożyć wniosek o paszport?

  Nie. Złożenie wniosku wymaga wcześniejszej rezerwacji terminu spotkania na stronie internetowej www.e-konsulat.gov.pl (termin można zarezerwować wyłącznie drogą internetową).

   

  49. Czy muszę umówić się na spotkanie, żeby odebrać gotowy paszport lub inny dokument gotowy do odbioru?

  Nie ma potrzeby umawiania się na spotkania w celu odbioru paszportu lub innego gotowego dokumentu (przed przyjściem należy upewnić się czy jest on już gotowy).

  Dokument można odebrać w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godzinach 9-10 oraz w czwartek w godzinach 15-16. Jeśli istnieje konieczność odbioru dokumentu w innych godzinach, należy umówić się na spotkanie przez stronę internetową www.e-konsulat.gov.pl

   

  50. Czy muszę odebrać paszport w dniu wskazanym na potwierdzeniu złożenia wniosku?

  Nie. Jest to wyłącznie przewidywana data odbioru. Status sprawy paszportowej można sprawdzić na stronie https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/sprawdz-czy-twoj-paszport-jest-gotowy Gotowy paszport można odebrać również w dacie późniejszej.

   

  51. Mam gotowy do odebrania paszport w Polsce, ale nie mogę w tej chwili pojechać do kraju. Czy możliwe jest przesłanie dokumentu do Konsulatu, żebym mógł go odebrać w Rzymie?

  Nie, dokument odbiera się w tym urzędzie, w którym został złożony wniosek. Jeśli nie ma możliwości odbioru gotowego dokumentu, to za pośrednictwem Konsulatu możliwa jest rezygnacja z odbioru dokumentu w Polsce (składa się wniosek o jego anulowanie) i złożenie w Konsulacie wniosku o nowy paszport.

   

  52. Mam gotowy do odebrania dowód osobisty w Polsce. Czy możliwe jest przesłanie dokumentu do Konsulatu, żebym mógł go odebrać w Rzymie?

  Odebranie dowodu za pośrednictwem Konsulatu jest niemożliwe.

   

  53. Jakie zdjęcie powinienem dołączyć do wniosku paszportowego?

  Kolorową fotografię o wymiarach 35x45mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, brwi, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami 

  Dokładna informacja w 3 zakładkach: Instrukcja wykonania zdjęć, Paszport dla osoby pełnoletniej i Paszport dla osoby małoletniej.:

   

  54. Osoba z powodu niepełnosprawności nie może złożyć podpisu w ramce przeznaczonej  na podpis na wniosku paszportowym. Co w takiej sytuacji należy zrobić?

  W paszporcie wydanym osobie, która nie może samodzielnie złożyć podpisu z powodu niepełnosprawności, nie zamieszcza się jej podpisu.

   

  55. Jadę na wakacje np. do USA, czy wymagana jest tam wiza? Gdzie mogę ją otrzymać?

  Szczegółowe informacje dotyczące wymagań wizowych dla Polaków do poszczególnych państw znajdują się na stronie https://polakzagranica.msz.gov.pl/. Wydział Konsularny nie ma możliwości pośredniczenia przy wydawaniu wizy uprawniającej do wjazdu na terytorium innego kraju. Sugerujemy skontaktowanie się bezpośrednio z placówką dyplomatyczną kraju, do którego zaplanowano podróż.

   

  56. Czy to prawda, że przy odbiorze nowego paszportu nie anuluje się dotychczasowego dokumentu paszportowego, jeśli są w nim zamieszczone ważne wizy?

  W dniu odbioru nowego paszportu anuluje się dotychczas posiadany paszport (paszport tymczasowy), dziurkując całość książeczki paszportowej, przecina się również drugą okładkę tego dokumentu, natomiast nie dziurkuje się stron zawierających wizy. Anulowany dokument zwraca się wnioskodawcy.

   

  57. Czy obywatelstwo włoskie mogę uzyskać za pośrednictwem konsulatu?

  Nie. Urzędem kompetentnym w sprawie obywatelstwa włoskiego jest włoska prefektura, z którą należy kontaktować się w celu uzyskania dalszych informacji.

   

  58. Nie odebrałem mojego paszportu, a składałem wniosek 3 lata temu. Czy mogę go jeszcze odebrać?

  Tak, jeżeli zmianie nie uległy dane osobowe oraz wygląd.

   

  59. Nie posiadam zameldowania w Polsce, czy mogę wyrobić paszport w konsulacie?

  Tak.

   

  60. Nie posiadam zameldowania we Włoszech, czy mogę wyrobić paszport w konsulacie?

  Tak.

   

                61. Czy wnioski o wydanie paszportu można znaleźć w Internecie?

     Nie. Wniosek jest dostępny w konsulacie.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: