close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PRAKTYKI STUDENCKIE

 • Uprzejmie informujemy, iż przyjmujemy zgłoszenia kandydatów chętnych do odbycia praktyki w Wydziale Polityczno - Ekonomicznym oraz w sekcji Kultury i Promocji Ambasady RP w Rzymie.


  Czas trwania nieodpłatnej praktyki wynosi jeden miesiąc.

  Kandydat ubiegający się o przyjęcia na praktykę studencką powinien spełniać następujące warunki:

  a/ biegle władać językiem kraju urzędowania (tj. jęz. włoskim) oraz językiem polskim,

  b/ być studentem ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, jednego z trzech ostatnich lat jednolitych studiów magisterskich, studiów drugiego stopnia, studiów trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych

  lub

  być absolwentem studiów wyższych czy szkół policealnych,

  c/ preferowane kierunki studiów: Ekonomia, Zarządzanie, Stosunki Międzynarodowe, Prawo, Politologia, Filologia Włoska.

  Osoby zainteresowane praktykami proszone są o przesłanie CV oraz poniższych informacji na adres barbara. gola@msz.gov.pl :

   

   

  1. Termin rozpoczęcia praktyki
  2. Imię i nazwisko
  3. Nazwisko rodowe
  4. Imiona ojca i matki
  5. Data i miejsce urodzenia
  6. Obywatelstwo

  7. Adres zamieszkania w Polsce oraz czasowy adres za granicą

  8. Numer PESEL

  9. Nazwa i adres uczelni macierzystej, nazwa wydziału, rok studiów

  10. Telefon kontaktowy

   

   

  Dodatkowo prosimy o przesłanie drogą pocztową na adres Ambasady RP w Rzymie poniższych dokumentów:

  a/ formularza aplikacyjnego (wzór nr 2 na str. MSZ) wypełnionego w jęz. polskim,
  b/ listu polecającego od promotora, dziekana lub rektora uczelni, przygotowanego w jęz. polskim,
  c/ kserokopii dowodu osobistego lub paszportu,
  d/ kserokopii świadectw opanowania języka włoskiego
  e/ opinii po odbytych już stażach, jeśli takie miały miejsce,
  f/ oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się praktykanta z regulaminem praktyk i wolontariatu, według wzoru zawartego w załączniku (kliknij tutaj),
  g/ oryginał oświadczenia o niekaralności według wzoru zawartego w załączniku (kliknij tutaj).  Ponadto praktykant zobowiązany jest:

  1) dostarczyć w formie elektronicznej zdjęcie formatu paszportowego najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem praktyki,

  2) przedstawić najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki oryginalny dowód posiadania ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) obejmującego okres trwania praktyki. Dowodem poświadczającym fakt ubezpieczenia jest w szczególności zaświadczenie z uczelni, polisa towarzystwa ubezpieczeniowego, Karta Euro 26, ISIC.

  Praktyki w Ambasadzie RP w Rzymie odbywają się w pełnym wymiarze czasowym (9.00-17:00),od poniedziałku do piątku. Nie jest praktykowane przeprowadzanie rozmowy kwalifikacyjnej.

  Praktyki są nieodpłatne. Nie są pokrywane koszty przejazdów praktykantów do i z miejsca ich odbywania, utrzymania i zakwaterowania oraz ubezpieczenia chorobowego i od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ambasada RP w Rzymie nie pomaga i nie pośredniczy w zorganizowaniu zakwaterowania.  

  Termin nadsyłania zgłoszeń na miesięczne praktyki w Ambasadzie drogą pocztową  upływa na 45 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki. W drodze wyjątku, dokumenty mogą zostać przesłane drogą elektroniczną, zaś oryginały dokumentów należy przedłożyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki.

  Pragniemy zaznaczyć, iż ze względu na duże zainteresowanie praktykami w Ambasadzie RP w Rzymie należy liczyć się z możliwością odrzucenia wniosku z powodu braku wolnych miejsc.


  W razie dodatkowych pytań dot. praktyk studenckich w Wydziale Polityczno -Ekonomicznym Ambasady RP w Rzymie prosimy o kontakt z p. Barbarą Golą (barbara.gola@msz.gov.pl )

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: