close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 1 marca 2019

  Wybory do Parlamentu Europejskiego w obwodach utworzonych za granicą, zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684). Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz art. 39 § 2 Kodeksu wyborczego głosowanie odbędzie się w niedzielę, 26 maja 2019 r. w godz. 7.00-21.00.

  Obywatele polscy oraz obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi stale zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przebywający za granicą będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście. 

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  w Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r.  dla obywateli polskich przebywających za granicą
  (Dz. U. z 2019 r., poz. 772) na terenie okręgu konsularnego Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie zostały utworzone dwa obwody głosowania:

  1. Obwód głosowania nr 199, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Rzym, Ambasada RP, Via Pietro Paolo Rubens 20, 00197 Roma
  2. Obwód głosowania nr 202, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Palermo, Konsulat RP, Via de Amicis 15, 90143 Palermo

   

  Osoby uprawnione do głosowania za granicą

   

  Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego ma osoba, która:

  1. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
  2. nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
  3. nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
  4. nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
  5. posiada ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty; a w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim - ważny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość,
  6. zostanie wpisana do spisu wyborców.

   

   

  Spis wyborców

   

  Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

   

  Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO  SYSTEMU  REJESTRACJI  WYBORCÓW e-WYBORYhttps://ewybory.msz.gov.pl

   

  Zgłoszenie powinno zawierać

   

  (wzór wniosku - Rzym)

  (wzór wniosku - Palermo)

   

  1. Nazwisko
  2. Imię (imiona)
  3. Imię ojca
  4. Datę urodzenia
  5. Numer ewidencyjny PESEL
  6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą
  7. Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego. W przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim należy podać numer ważnego paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz miejsce i datę jego wydania.
  8. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) - w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą albo obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi stale zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI WYBORCÓW e-WYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl

   

  bądź do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie

  1. telefonicznie, nr tel. 0039 06 36204303:
  2. e-mailowo:  rzym.amb.wk@msz.gov.pl lub consolatopolaccoroma@msz.gov.pl  
  3. pisemnie, na adres: Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie, via di San Valentino 12, 00197 Roma
  4. ustnie: w siedzibie Konsulatu
  5. faksem, nr faksu: 0039 06 80660233

   

  Zgłoszenia można dokonać do dnia 23 maja 2019 r. do godziny 17:30.

   

  Zaświadczenia wydawane przez Konsula

  Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

   

  Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej najpóźniej do dnia 24 maja 2019 r.(włącznie):

  1. e-mailowo:  rzym.amb.wk@msz.gov.pl lub consolatopolaccoroma@msz.gov.pl
  2. pisemnie, na adres: Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie, via di San Valentino 12, 00197 Roma
  1. faksem, nr faksu: 0039 06 80660233

   

  Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem  osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

   

  Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl

   

  Obwieszczenie Konsula RP w Rzymie z dnia 6 maja 2019 r. ws. utworzenia obwodów do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego

   

  Obwieszczenie Konsula RP w Rzymie z dnia 13 maja 2019 r. ws. utworzenia obwodów do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego

   

  Informacja nt. powołania OKW nr 199 w Rzymie                                                                     

   

  Informacja nt. powołania OKW nr 202 w Palermo

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: