close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • UZNAWANIE WYKSZTAŁCENIA I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

 •  
  Uznawanie wykształcenia uzyskanego w Polsce: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie
   

  Świadectwa szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, wydane przez placówki edukacyjne w Polsce nie są automatycznie uznawane na terenie Włoch. Dokumenty potwierdzające ukończenie poszczególnych etapów nauki, przeznaczone do wykorzystania we Włoszech do celów kontynuacji nauki, powinny zostać przygotowane do obrotu prawnego za granicą.

   

  Świadectwa szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, winny zostać opatrzone pieczęcią właściwego terytorialnie kuratorium, a następnie Apostille w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie. 

  Uwaga: w przypadku gdy tłumaczenie dokumentu zlecone zostaje tłumaczowi przysięgłemu w Polsce, zaleca się przestrzegania właściwej  kolejności działania: tłumacz powinien wykonać tłumaczenie dokumentu już opatrzonego pieczęcią kuratorium. Następnie, zarówno oryginał dokumentu, jak i jego tłumaczenie, winny zostać przedłożone w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie i poświadczone, każde z osobna Apostille

   

  Dla potrzeb włoskich władz szkolnych KONSULAT WŁOSKI W WARSZAWIE wydaje zaświadczenie potwierdzające ważność wykształcenia uzyskanego w Polsce (DICHIARAZIONE DI VALORE).

   

  Uznawanie dyplomów polskich szkół wyższych we Włoszech

   

  Dyplomy zagraniczne nie są automatycznie uznawane we Włoszech. Obywatel polski pragnący uznać swój dyplom na terenie Włoch powinien zgłosić się do sekretariatu wybranego włoskiego uniwersytetu, ponieważ to włoskie uczelnie dokonują nostryfikacji. Bliższe informacje na temat procedury legalizacji oraz podejmowania nauki na włoskich uczelniach wyższych, można znaleźć na stronach Włoskiego Instytutu Kultury w Warszawie. Informacji na temat nostryfikacji polskich dyplomów ukończenia szkół wyższych udzielają również działy współpracy międzynarodowej włoskich uczelni. Zazwyczaj należy przedstawić: świadectwo maturalne, dyplom uczelni wyższej (obydwa przetłumaczone na język włoski i opatrzone zaświadczeniem dichiarazione di valore Konsulatu włoskiego w Warszawie) oraz szczegółowy program studiów.

   
  Uznawanie świadectw włoskiej szkoły podstawowej i średniej w Polsce
   

  Świadectwa i dyplomy szkół włoskich, przeznaczone do wykorzystania w celu kontynuacji nauki w Polsce należy poddać procedurze uznania. Nostryfikacji świadectw dokonuje KURATOR OŚWIATY, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania w Polsce osoby ubiegającej się o nostryfikację lub – jeśli osoba ubiegająca się o nostryfikację, nie posiada zameldowania w Polsce - KURATOR OŚWIATY właściwy terytorialnie dla instytucji, przed którą dokument ma zostać użyty. Nostryfikacja odbywa się na podstawie zalegalizowanego przez władze włoskie świadectwa lub dyplomu (na świadectwach maturalnych winien figurować zapis o dopuszczeniu do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe).

   

  Świadectwo uzyskane na terytorium Włoch należy przygotować do obrotu prawnego w Polsce, czyli zalegalizować we właściwym Kuratorium Oświaty (Ufficio Regionale Scolastico) i Prefekturze (Prefettura – Apostille). Do świadectwa w języku włoskim należy dołączyć jego tłumaczenie na język polski, które może być sporządzone przez tłumacza przysięgłego w Polsce.  Zgodność sporządzonego we Włoszech tłumaczenia z oryginałem  poświadcza Konsulat RP.

  Opłata konsularna za poświadczenie tłumaczenia: 30 euro

   
  Uznawanie dyplomów włoskich szkół wyższych w Polsce
   

  Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie uprzejmie informuje, że  z dniem 1 października 2011r. weszła  w życie ustawa z dnia 18 marca 2011 o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 84 poz. 455). Nowelizacja ta upraszcza procedurę uznawalności wyższego wykształcenia w państwach UE.

   

  Instytucją właściwą w sprawach uznawalności zagranicznych dyplomów i stopni naukowych jest:

   

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Departament Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego
  ul. Wspólna 1/3 (wejście od ul. Hożej 20)
  00-529 Warszawa 53
  Tel.  +48 22 628 67 76 lub +48 22 52 92 266
  Fax: +48 22 628 35 34

  Informacje na temat uznawalności zamieszczone są na stronie MNiSW: www.nauka.gov.pl

  Uwaga: dyplomy akademii papieskich winny zostać opatrzone pieczęcią legalizacyjną Sekretariatu Stanu Świętego Państwa-Miasta Watykan, a następnie pieczęcią konsulatu polskiego.

   

  UZNAWANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

   

  Uznawanie kwalifikacji zawodowych we Włoszech

   

  Uznawanie kwalifikacji zawodowych w Unii Europejskiej regulowane jest dyrektywą 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. W Republice Włoskiej dyrektywa ta została wdrożona dekretem z mocą ustawy nr 206 z dn. 6 listopada 2007 r.

  Dekret powyższy dotyczy obywateli UE, którzy chcą wykonywać na terytorium Republiki Włoskiej, jako pracownicy zależni lub w ramach wolnych zawodów, tzw. zawód regulowany (np. lekarza, pielęgniarki, stomatologa, weterynarza, położnej, farmaceuty, architekta, adwokata) na podstawie kwalifikacji uzyskanych w państwie pochodzenia. Wykonywanie zawodu regulowanego podlega przepisom włoskim.

  Zgodnie z art. 53 ww. dyrektywy osoba starająca się w danym państwie członkowskim o uznanie swoich kwalifikacji zawodowych musi wykazać znajomość języka tego państwa w stopniu umożliwiającym wykonywanie danego zawodu.

  Szczegółowe informacje dotyczące uznawalności kwalifikacji zawodowych we Włoszech można znaleźć na stronie internetowej.

   

  Punkt kontaktowy w Republice Włoskiej


  Presidenza Consiglio Ministri
  Dipartimento Politiche Europee
  Piazza Nicosia, 20
  00186 ROMA
  Tel: +39 06 67795322, +39 06 67792548
  Fax: +39 06 67795064
   
  Wniosek o uznanie kwalifikacji kieruje się do właściwego organu. Lista zawodów regulowanych wraz ze wskazaniem organu własciwego do uznania kwalifikacji zawodowych. Do wniosku dołącza się zazwyczaj komplet następujących dokumentów:
   
  • kopia ważnego dokumentu tożsamości,
  • uwierzytelniona kopia dyplomu ukończenia studiów,
  • uwierzytelniona kopia dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu w państwie pochodzenia,
  • uwierzytelniona kopia wpisu do właściwej izby w kraju pochodzenia,
  • zaświadczenie potwierdzające ważność kwalifikacji uzyskanych w Polsce wydane przez Wydział Konsularny Ambasady Republiki Włoskiej w Warszawie,
  • zaświadczenie o braku przeszkód do wykonywania zawodu w państwie pochodzenia,
  • zaświadczenie o przebiegu kariery zawodowej.

  Wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone na język włoski przez tłumacza przysięgłego. Jeśli tłumaczenie jest dokonywane w Polsce, musi być dodatkowo poświadczone pieczecia Apostille przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie.

  Właściwy organ Republiki Włoskiej powinien potwierdzić otrzymanie wniosku w terminie 1 miesiąca albo w tym samym terminie poinformować o brakach formalnych wniosku. Właściwie złożony wniosek powinien być rozpatrzony w ciągu 4 miesięcy w postępowaniu administracyjnym lub w ciągu 3 miesięcy, jeśli uznanie odbywa się w trybie automatycznym.

   
  Uznawanie kwalifikacji zawodowych w Polsce
   

  Polski ośrodek informacji ds. uznawania kwalifikacji zawodowych na podstawie dyrektywy 2005/36/WE, to:

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Departament Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego
  Wydział Koordynacji Sytemu Uznawania Kwalifikacji Zawodowych
  tel. +48 22 52 92 266, +48 22 628 67 76
  fax. +48 22 628 35 34

  Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.nauka.gov.pl

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: