close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • SPRAWY WIZOWE

 •  

  Od dnia 15 września 2011 r. złożenie wniosku wizowego, zarówno o wizę Schengen jak i krajową, musi być poprzedzone elektroniczną rejestracją wniosku wizowego pod adresem:

   

  http://www.e-konsulat.gov.pl/

   

   

  Znajdą tam Państwo również szczegółowe informacje dotyczące procedur wizowych i wypełniania wniosków w formie elektronicznej.

   

   

  UWAGA!!! UPROSZCZONA PROCEDURA WIZOWA DLA CZŁONKÓW RODZINY OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ (UE)

   

  Procedura dotyczy cudzoziemców, którzy podróżują do państwa członkowskiego będącego innym państwem członkowskim UE niż państwo, którego obywatelstwo posiada członek jego rodziny-obywatel UE, lub przebywają już w tym państwie.

  Rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy nie podlega opłacie. Osoby wnioskujące o wizę przyjmowane są w konsulacie bez obowiązku wcześniejszej rejestracji.

   

  1. Obywatelem UE jest obywatel państwa członkowskiego UE, obywatel państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Norwegia, Islandia, Liechtenstein), obywatel Konfederacji Szwajcarskiej.

   

  2. Członkami rodziny obywatela UE są:

  •       współmałżonek,

  •       partner, z którym obywatel UE zawarł zarejestrowany związek partnerski, na podstawie ustawodawstwa danego państwa członkowskiego, jeżeli ustawodawstwo przyjmującego państwa członkowskiego uznaje równoważność między zarejestrowanym związkiem partnerskim a małżeństwem,

  •       dziecko do dwudziestego pierwszego roku życia pozostające na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka lub partnera,

  •       rodzice pozostający na utrzymaniu na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka lub partnera.

   

  3. W celu otrzymania wizy należy złożyć niżej wymienione dokumenty:

  •       wniosek wizowy (wypełniony na stronie http://www.e-konsulat.gov.pl/), wydrukowany, podpisany i opatrzony przyklejoną fotografią,

  •       ważny paszport,

  •       dokument potwierdzający pozostawanie w związku określonym w pkt. 2,

  •       dokument potwierdzający fakt towarzyszenia obywatelowi UE lub dołączania do niego (np. pisemne oświadczenie obywatela UE).

   

  4. Odmowa wydania wizy:

  Odmawia się wydania wizy, gdy:

  wjazd osoby wnioskującej następuje w okresie obowiązywania wpisu dotyczącego tej osoby w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany lub

  pobyt tej osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub zdrowia publicznego.

  Odmowa wydania wizy przez konsula następuje w drodze decyzji. Od decyzji o odmowie wydania wizy przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Zagranicznych.

   

  5. Podstawy prawne:

  ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z dnia 11 sierpnia 2006 r. poz. 1525) [1].

  ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2013 r. poz. 1650 z późn. zm.).

  ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. prawo konsularne (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2015 r. poz. 1274).

  [1] Dana ustawa implementuje do krajowego porządku prawnego Dyrektywę nr 2004/38 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich (Dz. U. UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

   

   

  INFORMACJE OGÓLNE O WIZACH

   

   

  Wiza Schengen C

   

  Jeżeli zamierzacie Państwo przebywać na terytorium Polski lub wszystkich państw Schengen łącznie (w czasie jednego lub kilku wjazdów) do 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu liczonego od daty piewszego wjazdu lub poruszać się po terytorium Schengen w celu tranzytu (pociągiem, samochodem, samolotem), musicie Państwo aplikować o wizę Schengen C.

  Wiza Schengen jednolita (C ważna na Państwa Schengen) upoważnia do pobytu na terytorium wszystkich państw Schengen

  Wiza Schengen o ograniczonej ważności terytorialnej (C ważna tylko na Polskę lub z wyłączeniem określonego państwa/państw Schengen) upoważnia do pobytu jedynie na terytorium państwa/państw, na które jest ważna.

   

   

  Wiza krajowa D

   

  Jeżeli zamierzacie Państwo przebywać na terytorium Polski łącznie (w czasie jednego wjazdu lub kilku) więcej niż 90 dni (minimum 91) w ciągu każdego 180-dniowego okresu liczonego od daty piewszego wjazdu, musicie Państwo aplikować o wizę krajową D.

   

  Wiza krajowa (D) upoważnia do przebywania:

  • na terytorium Polski na czas pobytu oraz okres ważności, na jaki została wydana;
  • oraz dodatkowo do poruszania się po terytorium pozostałych państw Schengen do 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.

   

   

  Tranzytowa wiza lotniskowa

   

  Jeżeli zamierzacie Państwo udać się samolotem z państwa trzeciego do państwa trzeciego i połączenie lotnicze przewiduje lądowanie na lotnisku położonym w strefie Schengen (na terytorium RP), a także:

  (1) nie zamierzacie Państwo opuszczać międzynarodowej strefy tranzytowej lotniska oraz

  (2) posiadacie obywatelstwo: Afganistanu, Bangladeszu, Demokratycznej Republiki Konga, Erytrei, Etiopii, Ghany, Iranu, Iraku, Nigerii, Paksitanu, Sudanu i Sri Lanki

  to musicie Państwo aplikować o tranzytową wizę lotniskową A.

  W przypadku planowanego tranzytu przez lotnisko położone na terytorium innego państwa Schengen niż Polska sugerujemy zwrócenie się z zapytaniem o obowiązek posiadania wizy lotniskowej bezpośrednio do urzędu konsularnego danego państwa.

  Tranzytowa wiza lotniskowa A upowżnia jedynie do wjazdu i pobytu w międzynarodowej strefie tranzytowej lotniska (nie upoważnia do wjazdu na terytorium Schengen czy opuszczenia strefy tranzytowej lotniska).

   

   

  Ile czasu mogę przebywać na terytorium Polski/Schengen na wizie C i D?

   

  Cudzoziemcy mogą przebywać na terytorium Polski (wizy krajowe D) lub Schengen (wizy jednolie C) przez okres przewidziany w wizie („czas pobytu”, oznaczony cyframi) w okresie ważności wizy („wiza ważna od... do...”, oznaczony datami).

  Wyjazd z Polski/strefy Schengen musi nastąpić najpóźniej w ostatnim („ważna do...”) dniu ważności wizy (niezależnie od tego, ile dni cudzoziemiec wykorzystał z „czasu pobytu”).

   

   

  Jakie dokumenty są niezbędne do złożenia wniosku o wizę Schengen C:

   

  1. Dokument podróży:

  • ważny minimum trzy miesiące po planowanym wyjeździe z Polski/strefy Schengen;
  • posiadający minimum 2 wolne strony;
  • wydany w okresie ostatnich 10 lat.

   

  2. Wypełniony i podpisany wniosek wizowy.

   

  3. Biometryczne zdjęcie.

   

  4. Opłata wizowa.

   

  5. Ubezpieczenie medyczne na wysokość minimum 30 tys. Euro i ważne na całym terytorium Schengen.

   

  6. Dokumenty uzupełniające, potwierdzające:

  • cel wjazdu;
  • posiadanie zakwaterowania;
  • posiadanie środków utrzymania na wjazd, pobyt i wyjazd z terytorium Schengen lub Polski;
  • gotowość do opuszczenia terytorium Schengen po upłynięciu terminu ważności wizy.

   

  Rodzaj oraz ilość dokumentów uzupełniających może różnić się w zależności od urzędu konsularnego; w związku z tym zalecamy bezpośredni kontakt z właściwym urzędem konsularnym w celu uzyskania pełnej informacji co do dokumentów uzupełniających niezbędnych do złożenia wniosku wizowego.

   

   

  Jakie dokumenty są niezbędne do złożenia wniosku o wizę krajową D:

   

  1. Dokument podróży.

   

  2. Wypełniony i podpisany wniosek wizowy.

   

  3. Biometryczne zdjęcie.

   

  4. Opłata wizowa.

   

  5. Ubezpieczenie medyczne.

   

  6. Dokumenty uzupełniające, potwierdzające:

  • cel wjazdu;
  • posiadanie środków utrzymania na wjazd, pobyt i wyjazd z terytorium Polski;
  • konieczność przebywania na terytorium Polski powyżej 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.

   

  Rodzaj oraz ilość dokumentów uzupełniających może różnić się w zależności od urzędu konsularnego; w związku z tym zalecamy bezpośredni kontakt z właściwym urzędem konsularnym w celu uzyskania pełnej informacji co do dokumentów uzupełniających niezbędnych do złożenia wniosku wizowego.

   

   

  Konsul którego państwa Schengen jest właściwy do rozpatrzenia wniosku o wizę Schengen?

  Konsulem właściwym jest zawsze konsul tego państwa Schengen, które stanowi państwo głównego celu pobytu.

  Jeżeli nie udajecie się Państwo w ogóle do Polski, to nie możecie złożyć wniosku o wizę Schengen w polskim urzędzie konsularnym.

  Jeżeli udajecie się Państwo do kilku państw Schengen, to polski konsul jest właściwy do rozpatrzenia wniosku jedynie, jeżeli pobyt w Polsce jest głównym celem wjazdu na terytorium Schengen lub Polska jest państwem w którym zamierzacie przebywać najdłużej.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: