close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

 • Nowe przepisy drogowe

   

  Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie informuje, że z dniem 25 marca 2016 r. we Włoszech weszły w życie przepisy (Ustawa nr 41 z dnia 23 marca 2016 r.), na mocy których do kodeksu karnego zostały wprowadzone nowe uregulowania dotyczące wypadku ze skutkiem śmiertelnym (art. 598-bis – tzw. zabójstwo drogowe) oraz wypadku ze spowodowaniem obrażeń ciała (art. 590-bis).

  Uchwalone przepisy wprowadzają nowe kategorie przestępstw drogowych i zaostrzają wymiar kary za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym pod wpływem alkoholu lub narkotyków, wprowadzają możliwość zastosowania aresztu wobec osób, które spowodują taki wypadek oraz podwajają terminy przedawnienia tychże przestępstw.

   

  Nowe przepisy:

   

  Art. 589-bis (zabójstwo drogowe)

  • Kto, w sposób zawiniony spowoduje śmierć innej osoby, na skutek złamania przepisów ruchu drogowego podlega karze pozbawienia wolności od lat dwóch do lat siedmiu. 
  • Kto, prowadząc pojazd mechaniczny pod wpływem alkoholu powyżej 1,5 gramów/litr lub będąc pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych spowoduje w sposób zawiniony śmierć innej osoby podlega karze pozbawienia wolności od lat ośmiu do lat dwunastu.
  • Tej samej karze podlega osoba, która prowadząc pojazd mechaniczny pod wpływem alkoholu powyżej 0,8 grama/litr spowoduje w sposób zawiniony śmierć innej osoby. 
  • Poza przypadkiem wymienionym w pkt. 3, kto prowadząc pojazd mechaniczny pod wpływem alkoholu powyżej 0,8 grama/litr, w sposób zawiniony spowoduje śmierć innej osoby podlega karze pozbawienia wolności od lat pięciu do lat dziesięciu.

   

  Tej samej karze podlega:

  • prowadzący pojazd mechaniczny, poruszając się po drodze miejskiej przy prędkości równej lub dwukrotnie przekraczającej dozwoloną prędkość jednakże nie mniejszą niż 70 km/h lub też na drogach poza obszarem miejskim porusza się z prędkością przekraczającą o co najmniej 50 km/h maksymalną dozwoloną prędkość, gdy w sposób zawiniony spowoduje śmierć innej osoby;
  • prowadzący pojazd mechaniczny przejeżdżając przez skrzyżowanie na czerwonym świetle lub też jadąc niezgodnie z kierunkiem jazdy (pod prąd), który w sposób zawiniony spowoduje śmierć innej osoby;
  • prowadzący pojazd mechaniczny, który w wyniku manewru zmiany kierunku jazdy (zawracania) w pobliżu skrzyżowania, zakrętu, wzgórka lub w wyniku wyprzedzania innego pojazdu w pobliżu przejścia dla pieszych lub linii ciągłej spowoduje śmierć innej osoby.

   

  W przypadkach określonych powyżej, wymiar kary ulega podwyższeniu, gdy czyn popełniony jest przez osobę nie posiadającą prawa jazdy lub której prawo jazdy zostało tymczasowo zatrzymane lub odebrane czy też w przypadku, gdy właścicielem pojazdu mechanicznego jest sprawca zdarzenia, a pojazd mechaniczny nie jest ubezpieczony.

   

  W przypadkach określonych powyżej, wymiar kary ulega obniżeniu maksymalnie do ½ jej wysokości w przypadku, gdy zdarzenie nie jest wyłączną konsekwencją działania lub zaniechania sprawcy.

   

  W przypadkach określonych powyżej, gdy sprawca spowoduje śmierć większej ilości osób lub też śmierć jednej osoby i obrażenia ciała jednej lub większej ilości osób, stosuje się karę która powinna być zasądzona za przestępstwo cięższej wagi i trójkrotnie podwyższona, jednakże kara nie może przekraczać osiemnastu lat.

   

  Art. 598-ter (ucieczka sprawcy z miejsca zdarzenia zabójstwa drogowego)    

  W przypadkach określonych w art. 589-bis gdy sprawca zabójstwa drogowego zbiegnie z miejsca zdarzenia wymiar kary ulega podwyższeniu od 1/3 do 2/3, jednakże nie może być niższy lat pięć.

   

  Spowodowanie obrażeń ciała:     

   

  Art. 590-bis (obrażenia ciała ciężkie i bardzo ciężkie spowodowane wypadkiem drogowym)

  • Kto, w sposób zawiniony spowoduje obrażenia ciała, na skutek złamania  przepisów ruchu drogowego, podlega karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do jednego roku, w przypadku ciężkich obrażeń i od jednego roku do lat trzech w przypadku bardzo ciężkich obrażeń. 
  • Kto, prowadząc pojazd mechaniczny pod wpływem alkoholu powyżej 1,5 gramów/litr lub będąc pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych spowoduje w sposób zawiniony obrażenia ciała podlega karze pozbawienia wolności od lat trzech do lat pięciu w przypadku obrażeń ciężkich i od lat czterech do lat siedmiu w przypadku bardzo ciężkich obrażeń.
  • Tej samej karze podlega osoba, która prowadząc pojazd mechaniczny pod wpływem alkoholu powyżej 0,8 grama/litr spowoduje w sposób zawiniony obrażenia ciała ciężkie i bardzo ciężkie. 
  • Poza przypadkiem wymienionym w pkt. 3 kto, prowadząc pojazd mechaniczny pod wpływem alkoholu powyżej 0,8 grama/litr w sposób zawiniony spowoduje obrażenia ciała podlega karze pozbawienia wolności od jednego miesiąca do trzech miesięcy w przypadku obrażeń ciężkich i od dwóch lat od lat czterech w przypadku obrażeń bardzo ciężkich.

   

  Tej samej karze podlega:

  • prowadzący pojazd mechaniczny, poruszając się po drodze miejskiej przy prędkości równej lub dwukrotnie przekraczającej dozwoloną prędkość jednakże nie mniejszą niż 70 km/h lub też na drogach poza obszarem miejskim porusza się z prędkością przekraczającą o co najmniej 50 km/h maksymalną dozwoloną prędkość, gdy w sposób zawiniony spowoduje obrażenia ciała ciężkie lub bardzo ciężkie;
  • prowadzący pojazd mechaniczny przejeżdżając przez skrzyżowanie na czerwonym świetle lub też jadąc niezgodnie z kierunkiem jazdy (pod prąd), który w sposób zawiniony spowoduje obrażenia ciała ciężkie lub bardzo ciężkie;
  • prowadzący pojazd mechaniczny, który w wyniku manewru zmiany kierunku jazdy (zawracania) w pobliżu skrzyżowania, zakrętu, wzgórka lub w wyniku wyprzedzania innego pojazdu w pobliżu przejścia dla pieszych lub linii ciągłej spowoduje w sposób zawiniony obrażenia ciała ciężkie lub bardzo ciężkie.

   

  W przypadkach określonych powyżej wymiar kary ulega podwyższeniu, gdy czyn popełniony jest przez osobę nie posiadającą prawa jazdy lub której prawo jazdy zostało tymczasowo zatrzymane lub odebrane czy też w przypadku, gdy właścicielem pojazdu mechanicznego jest sprawca zdarzenia, a pojazd mechaniczny nie jest ubezpieczony.

  W przypadkach określonych powyżej, wymiar kary ulega obniżeniu maksymalnie do ½ jej wysokości w przypadku, gdy zdarzenie nie jest wyłączną konsekwencją działania lub zaniechania sprawcy.

  W przypadkach określonych powyżej, gdy sprawca spowoduje obrażenia ciała większej ilości osób, stosuje się karę która powinna być zasądzona za przestępstwo cięższej wagi i trójkrotnie podwyższona, jednakże kara nie może przekraczać osiemnastu lat.

   

  Art. 590-ter (ucieczka sprawcy z miejsca zdarzenia zabójstwa drogowego)    

  W przypadkach określonych w art. 590-bis gdy prowadzący pojazd mechaniczny zbiegnie z miejsca zdarzenia wymiar kary ulega podwyższeniu od 1/3 do 2/3, jednakże nie może być niższy lat trzy.

   

                 Należy również zwrócić uwagę, iż:

  • W przypadku prawomocnego skazania lub poddania się karze za przestępstwa zabójstwa drogowego lub uszkodzenia ciała, obligatoryjną karą dodatkową jest również zatrzymanie prawa jazdy. Zainteresowany nie może uzyskać nowego prawa jazdy przed upływem piętnastu lat od chwili jego odebrania (zabójstwo drogowe) i pięciu lat (obrażenia ciała). Okresy te ulegają wydłużeniu w przypadkach gdy czyn ma poważniejszą kwalifikację prawną. W przypadku ucieczki z miejsca wypadku – o ponowne wydanie prawa jazdy można się starać dopiero upływie 30 lata od chwili zdarzenia.     

  • Terminy przedawnienia ulegają podwojeniu.

  • Obligatoryjne zatrzymanie/areszt gdy sprawca zostaje złapany na gorącym uczynku w przypadkach spowodowania czynu pod wpływem alkoholu powyżej 1,5 gramów/litr i substancji odurzających.

  • Sędzia może z urzędu nakazać przymusowe pobranie materiału biologicznego od osoby żyjącej celem ustalenia profilu DNA. W przypadku, gdy wymaga tego dobro śledztwa nakaz taki może być wydany również przez prokuratora.           

   

   

  Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie zachęca również do zapoznania się z wyczerpującymi informacjami przeznaczonymi dla kierowców poruszających się po terytorium Republiki Włoskiej, zamieszczonymi na stronie internetowej Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Mediolanie.

   

  Prawo jazdy

   

  Dnia 19 stycznia 2013 wszedł w życie dekret legislacyjny 59/2011 wdrażający dyrektywę Unii Europejskiej dot. prawa jazdy 2006/126/CE.

  Zmiany dot. m.in.:

  1. Zmiany w kategoriach prawa jazdy. W tym m.in. kategorii AM, która będzie potrzebna przy prowadzeniu pojazdów o pojemności poniżej 50 cc (jak np. motorynka czy Microcar)
  2. Konieczności wymiany polskiego prawa jazdy - zarówno bezterminowego, jak i ze wskazanym terminem ważności - na włoski odpowiednik, w momencie gdy posiada się zameldowanie na terenie Włoch.
  3. Wieku wymaganego przy przystępowaniu do egzaminu na włoskie prawo jazdy w odpowiednich kategoriach. (Np. w przypadku kategorii A należy mieć ukończone 24 lata, a nie jak wcześniej 21)
  4. Wprowadzono zakaz posiadania jednocześnie więcej niż jednego dokumentu prawa jazdy wydanego w kraju Unii Europejskiej.
  5. Dla posiadaczy prawa jazdy kat. C1 i C dopuszcza się transport pojazdów wymagających posiadania Karty Kwalifikacji Kierowcy (CQC)
  6. Prawo Jazdy wydane przed 19.01.2013 pozostaje w mocy.
  7. Dla posiadaczy prawa jazdy wydanego przez inne państwo członkowskie pozostają w mocy przepisy o uznaniu kwalifikacji zawodowych we Włoszech, a zatem nadal obowiązywać będzie Karta Kwalifikacji.

  Bliższych informacji udzielają prowincjalne Urzędy Komunikacji (Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile).

   

  Dowód rejestracyjny

   

  Właściciele pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Polsce, przenoszący swoje stałe miejsce zamieszkania na teren Włoch (uzyskanie karty pobytu jest dla władz włoskich równoznaczne z przeniesieniem się na teren Włoch), są zobowiązani do zarejestrowania swoich pojazdów we włoskim Urzędzie Komunikacji (Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile) w terminie 1 roku od daty zalegalizowania swojego pobytu w Republice Włoskiej. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara grzywny oraz zawieszenie ważności dowodu rejestracyjnego pojazdu do momentu jego wymiany na włoski dokument.

   

  Ubezpieczenie pojazdu od odpowiedzialności cywilnej

   

  Ubezpieczenia pojazdów od odpowiedzialności cywilnej w ruchu drogowym (OC) wydane przez polskie towarzystwa ubezpieczeniowe są honorowane na terenie Włoch.

   

  Przepisy drogowe

   

  Korzystanie z dróg publicznych na terenie Włoch jest bezpłatne, za wyjątkiem prywatnych autostrad. Opłaty za korzystanie z odcinków płatnych są pobierane bezpośrednio na bramkach wyjazdowych. Nie ma obowiązku wykupywania winiet, itp. Więcej informacji na temat przepisów i opłat obowiązujących na autostradach na stronie internetowej spółki Autostrade per Italia.

  Obowiązujące we Włoszech ograniczenia prędkości pojazdów o masie do 3,5 tony na drogach publicznych wynoszą odpowiednio:

  Obszar zabudowany: 50 km/h

  Obwodnice miejskie: 70 km/h

  Obszar niezabudowany: 90 km/h

  Drogi ekspresowe: 110 km/h

  Autostrady: 130 km/h (na oznaczonych autostradach trzypasmowych - 150 km/h)

  Poza obszarem zabudowanym istnieje obowiązek używania świateł mijania przez całą dobę. Maksymalny limit stężenia alkoholu we krwi kierowcy wynosi 0,5 promila. Przeprowadzane są również kontrole na obecność innych substancji odurzających.

  Za niektóre, szczególnie groźne wykroczenia, jak znaczne przekroczenie prędkości, prowadzenie pod wpływem alkoholu i środków odurzających, zawracanie na autostradzie lub przed wjazdem na autostradę, oprócz kary pieniężnej grozi również zawieszenie ważności prawa jazdy na okres do trzech miesięcy. Po upływie terminu nałożonej kary, dokument można odebrać osobiście we właściwej miejscowo Prefekturze lub jest on odsyłany do Konsulatu, który przekazuje go do Polski, do Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta lub Starostwa, który je wystawił.

  W niektórych przypadkach przewidziana jest również kara w postaci zawieszenia ważności dowodu rejestracyjnego na okres do trzech miesięcy. W praktyce oznacza to zatrzymanie pojazdu na parkingu depozytowym na okres obowiązywania kary. Kara ta jest stosowana najczęściej w odniesieniu do kierowców samochodów ciężarowych, poruszających się po włoskich drogach w okresie zakazów ruchu. Towar przewożony zatrzymanym pojazdem może zostać przeładowany na inny samochód na koszt właściciela.

  W przypadku nałożenia mandatu i innych kar dodatkowych, Konsulat nie ma możliwości wpłynięcia na zmianę decyzji władz włoskich. Od decyzji funkcjonariuszy policji i innych służb nakładających mandaty przysługuje odwołanie w ciągu 60 dni do właściwego miejscowo Prefekta lub Sędziego Pokoju. Odwołanie powinno być sporządzone w języku włoskim (w regionie Trentino-Alto Adige również w niemieckim, a w Valle d'Aosta - we francuskim).

  Zgodnie z włoskim kodeksem drogowym, kierowcy pojazdów zarejestrowanych za granicą są zobowiązani do natychmiastowego opłacenia kar pieniężnych nałożonych przez właściwe służby za wykroczenia popełnione w ruchu drogowym. W przypadku niemożności wniesienia opłaty z jakichkolwiek przyczyn, samochód musi być pozostawiony na parkingu depozytowym, wyznaczonym przez nakładające karę służby i można go odebrać dopiero po uregulowaniu należności. Kierowca jest w takim przypadku zobowiązany do pokrycia kosztów postoju pojazdu na parkingu.

   

  Uwaga na autostopowiczów

   

  Konsulat przestrzega kierowców przed zabieraniem przygodnych pasażerów. Zgodnie z włoską ustawą imigracyjną, kierowca zatrzymany na terytorium Włoch podczas przewożenia osób nieposiadających pozwolenia na pobyt podlega karze pozbawienia wolności do 12 lat oraz grzywnie w wysokości 15.000 euro za każdego przewożonego pasażera, natomiast samochód ulega przepadkowi na rzecz skarbu państwa.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: